Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Analiza ruchu turystycznego realizowanego w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka w ramach turystyki zdrowotnej

Autorzy: Jolanta Mirek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Słowa kluczowe: uzdrowisko subterraneoterapia badania ruchu turystycznego turystyka zdrowotna ruch turystyczny
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (223-236)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Kopalnia Soli w Wieliczce jest jedną z większych atrakcji woj. małopolskiego. W celach turystycznych przybywa do niej rocznie ponad milion osób, z czego znaczny odsetek stanowią obcokrajowcy. Poza tradycyjną trasą turystyczną Kopalnia odwiedzana jest także w celach zdrowotnych. Wykorzystywana jest w niej metoda leczenia uzdrowiskowego nazywana subterraneoterapią, polegająca na wykorzystaniu mikroklimatu panującego w podziemnych wyrobiskach górniczych. Pomimo że podziemny ośrodek funkcjonuje już od 1964 r., to dopiero w roku 2011 dzięki zmianie przepisów uzyskał on status uzdrowiska. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wielkości i struktury ruchu turystycznego w uzdrowiskowej części Kopalni. Artykuł ma charakter badawczy i opiera się na analizie danych zastanych uzyskanych z Kopalni Soli „Wieliczka”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alejziak, W. (2000). Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Kraków: Albis.
2.Batko, A., Wójcik, J. (1978). Lecznictwo uzdrowiskowe w kopalni „Wieliczka”. Wiadomości Górnicze, nr 6, 176–178.
3.Czajka, K., Sziwa, D., Drobnik, M., Latour, T. (2006). Porównanie właściwości klimatu i aerozoli w wyrobiskach kopalnianych i naziemnych grotach solnych. Balneologia Polska, nr 3, 176–181. Decyzja Ministra Zdrowia nr 61 z 4 sierpnia 2011 r. (MZ-OZU-520-25253-1/WS/11).
4.d’Obyrn, K., Rajchel, L. (2014). Balneologiczne walory Kopalni Soli „Wieliczka”. Acta Balneologica, t. 56, nr 4 (138), 220–223. Pobrane z: http://actabalneologica.pl/wp-content/uploads/2015/01/ab-2014-4-9.pdf (14.11.2015).
5.Kalinowska, A.K., Mirska, A., Dimitriuk, E. (2013). Subterraneoterapia jako swoista metoda klimatoterapii. Acta Balneologica, t. LV, nr 1 (131), 55–58.
6.Liszewski, S., Włodarczyk, B. (2010). Lokalne i regionalne badania ruchu turystycznego. W: Z. Włodarczyk (red.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki (s. 21–40). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
7.Materiały wewnętrzne Kopalni Soli „Wieliczka”.
8.Meyer, B. (2010). Modyfikacja funkcji pełnionych przez podstawowe formy obsługi ruchu turystycznego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 627, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 16, 9–24.
9.Mirek, J. (2010). Wykorzystanie podziemnych wyrobisk górniczych dla celów turystyki uzdrowiskowej na przykładzie Kopalni Soli w Bochni. W: T. Burzyński, A. Staszewska (red.), Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultur, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznej (s. 81–92). Zabrze: Urząd Miejski w Zabrzu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Śląska Organizacja Turystyczna.
10.Mirek, J. (2014). Funkcjonowanie uzdrowisk na ziemiach polskich w ujęciu historycznym – zarys problemu. W: A.R. Szromek (red.), Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym (s. 15–32). Kraków: Proksenia.
11.Skulimowski, M. (1964). Leczenie chorych na astmę oskrzelową w komorach kopalni soli w Wieliczce. Przegląd Lekarski, nr 4–5, 225–228.
12.Skulimowski, M. (1968). The Microclimatic Effect of the Subterranean Chambers of the Salt Mine of Wieliczka in the Treatment of Bronchial Astma. Annals of Allergy, vol. 26, 66–69.
13.Smaroń, A. (1982). Dwie najstarsze relacje łacińskie o żupach krakowskich z XVI wieku. Studia i Materiały do Dziejów Żupy Solnej, t. 11, 117–145.
14.Ustawa z 4 marca 2011 r wprowadzono o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 73, poz. 390).
15.Wojtaszek, T. (2001). Krakowskie uzdrowiska. Krakowskie Studia Małopolskie, nr 5, 41–64.
16.Żołubak, W. (2005). Lekarz godny pomnika (2). Panorama Powiatu Wielickiego, styczeń, 28 i 33.