Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-19
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Wpływ zrekonstruowanego średniowiecznego zamku na ruch turystyczny w miejscowości Inowłódz w województwie łódzkim

Autorzy: Jolanta Wojciechowska
Uniwersytet Łódzki

Hubert Koper
absolwent Uniwersytetu Łódzkiego
Słowa kluczowe: miejscowość zamek rekonstrukcja nowa przestrzeń turystyczna turystyczny
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (237-250)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zamki stanowiły od dawna przedmiot zainteresowania badaczy, także z dziedziny geografii turyzmu. Ze względu na wydarzenie mające miejsce w woj. łódzkim w czerwcu 2013 r., jakim były uroczystości związane z oficjalnym otwarciem zrekonstruowanego zamku Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu, postanowiono w prezentowanym opracowaniu uczynić ten fakt przedmiotem analizy. W artykule podjęto zatem próbę określenia zależności występujących na płaszczyźnie oddziaływania zrekonstruowanego zamku na ruch turystyczny w miejscowości w pierwszym roku oddania go do użytkowania. Na początek krótko zaprezentowano atrakcyjność turystyczną Inowłodza w świetle wybranych waloryzacji oraz w zarysie omówiono historię prac rekonstrukcyjnych zamku i jego obecne zagospodarowanie pod funkcje turystyczne, edukacyjne i kulturalne. Wskazano, że rekonstrukcja przyczyniła się do powstania w miejscowości nowej przestrzeni turystycznej, w której procesy komercjalizacji turystyki występują w strefie zewnętrznej, czyli w otoczeniu zamku. Następnie przedstawiono skalę i strukturę ruchu turystycznego oraz wyniki jego pomiaru. W dalszej części zwrócono uwagę na opinie turystów oraz mieszkańców o obiekcie i ruchu turystycznym. W artykule pokazano, że już w pierwszym roku użytkowania zamku dostrzega się wpływ na ruch turystyczny w miejscowości. Wykazano, że obiekt powoduje określone konsekwencje i zależności na różnych płaszczyznach oddziaływania. Wyartykułowane tu spostrzeżenia mogą być przydatne przy innych analizach zdarzeń dla podobnych obiektów w kraju.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Chojnacka-Ożga, L., Gabryszewska, A. (2011). Projekt waloryzacji turystycznej środowiska przyrodniczego gminy Inowłódz. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, z. 3 (28), s. 153–159.
2.Kajzer, L., Kołodziejski, S., Salm, J. (2007). Leksykon zamków w Polsce. Warszawa: Arkady.
3.Koper, H. (2015). Rekonstrukcja zamku królewskiego i jej wpływ na atrakcyjność turystyczną Inowłodza, praca magisterska, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki.
4.Latosińska, J., Włodarczyk, B. (2015). Badania nad turystyczno-kulturalnym wykorzystaniem zamku w Inowłodzu w pierwszym roku po rekonstrukcji. W: M. Makowska-Iskierka (red.), Badania nad turystyką. Jeden cel, różne podejścia. Warsztaty z geografii turyzmu (s. 75–99). Łódź: Wyd. UŁ.
5.Liszewski, S. (2006). Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu. W: G. Gołembski (red.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym – człowiek, przestrzeń, przedsiębiorstwo. Materiały III Gremium Ekspertów Turystyki (s. 113–126). Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
6.Miziak, M. (2011). Inowłodzkie renowacje-zamek. Pobrane z: http://www.inowlodz.pl/galeria-zamkowa-wg-markamiziaka/754-inowodzkie-renowacje-zamek (9.11.2014).
7.Musiaka, Ł. (2013). Funkcja turystyczna średniowiecznych zamków i jej wpływ na miasta Pomorza, Warmii i Mazur. Łódź: Wyd. UŁ.
8.Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy. (2014). Kraków: Centrum Doradztwa Strategicznego.
9.Włodarczyk, B. (2009). Przestrzeń turystyczna. Istota – koncepcje – determinanty rozwoju, Łódź: Wyd. UŁ.
10.Włodarczyk, B. (red.). (2012). Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku, Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.
11.Wojciechowska, J. (1995). Walory przyrodnicze regionu łódzkiego. W: S. Liszewski (red.), Studium wiedzy o regionie łódzkim. Rozwój turystyki w regionie łódzkim (s. 9–26). Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
12.Wojciechowska, J. (1998). Kolonizacja turystyczna terenów nadpilicznych. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.