Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.4.36-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Collaboration Between Lowersilesian Cultural Tourism Attractions – A Reality or a Dream of a Future?
(Formy współpracy stosowane przez Kulturowe atrakcje turystyczne na dolnym śląsku – rzeczywistość czy marzenie przyszłości?)

Autorzy: Marta Drozdowska
Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie

Magdalena Duda-Seifert
Uniwersytet Wrocławski, Poland

Małgorzata Leśniak
wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Słowa kluczowe: strategie współpracy związki partnerskie atrakcje turystyki kulturowej
Rok wydania:2016
Liczba stron:13 (7-19)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Współpraca między organizacjami staje się nieodzownym elementem funkcjonowania współczesnego sektora usług turystycznych. Z jednej strony wzmacnia ona same organizacje, z drugiej pozwala rozwijać i promować konkurencyjne przewagi regionu turystycznego na rynku międzynarodowym. Autorki artykułu określają na bazie literatury możliwe formy takiej współpracy, a następnie analizują dwa wybrane przykłady w odniesieniu do atrakcji turystyki kulturowej na Dolnym Śląsku. Analiza porównawcza pozwala określić słabe i mocne strony każdej z form i może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań w celu wskazania rekomendacji dla sektora atrakcji kulturowych w turystyce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bąk, I., Matlegiewicz, M. (2010). Przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej województw w Polsce w 2008 roku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 590, 57–68.
2.Bednarczyk, M., Wszendybył-Skulska, E. (2014). Synergy as a value generator in tourism. Economic Problems of Tourism, 4 (28), 9–21.
3.Borkowska-Niszczota, M. (2015a). Tourism Clusters in Eastern Poland – Analysis of Selected Aspects of the Operation. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 213, 957–964.
4.Borkowska-Niszczota, M. (2015b). Wpływ klastrów turystycznych na rozwój i konkurencyjność regionów. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2 (30), 145–164.
5.Bramwell, B., Lane, B. (2000). Collaboration and Partnerships in Tourism Planning. In: B. Bramwell, B. Lane (eds.), Tourism Collaboration and Partnerships Politics, Practice and Sustainability (pp. 1–19). Clevedon: Channel View Publications.
6.Bramwell, B., Sharman, A. (1999). Collaboration in local tourism policymaking. Annals of Tourism Research, 26 (2), 392–415.
7.Dredge, D. (2006). Policy networks and the local organisation of tourism. Tourism Management, 27 (2), 269–280.
8.Farsani, N.T., Coelho, C.O.A., Costa, C.M.M. (2014). Analysis of Network Activities in Geoparks as Geotourism Destinations. International Journal of Tourism Research, 16, 1–10.
9.Fedyk, W., Dołęga, A. (2009). Subregionalne, sieciowe produkty turystyczne Dolnego Śląska. In: J. Marak, J. Wyrzykowski (eds.), Rola turystyki w gospodarce regionu. Tom II: Usługi turystyczne, jako podstawa gospodarki turystycznej (pp. 180–188). Wrocław: WSH.
10.Firley, K., Rożek, A. (2012). Korzyści z klasteringu transgranicznego, jako innowacyjnej formy rozwoju usług transgranicznych na obszarach Polski Południowo-Wschodniej. Zeszyty Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Ekonomia, 891, 31–50.
11.Fyall, A., Leask, A., Garrod, B. (2001). Scottish Visitor Attractions: a Collaborative Future? International Journal of Tourism Research, 3, 211–228.
12.Gardzińska, A. (2012). Coopetition as the Basis for Functioning of Tourism Clasters. Economic Problems of Tourism, 1 (17), 133–145.
13.Gray, B. (1989). Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems. San Francisco: Josey Bas.
14.Gray, B. (2000). Assessing Inter-Organizational Collaboration, Multiple Conceptions and Multiple Methods. In: D. Faulkner, M. De Rond (eds.), Cooperative strategy. Economic, Business, and organizational issues (pp. 243– 260). New York: Oxford University Press.
15.Gryszel, P., Jaremen, D.E., Rapacz, A. (2010). Park kulturowy jako stymulator rozwoju turystyki kulturowej. Ekonomiczne Problemy Usług, 52, 331–340.
16.Jackson, J., Murphy, P. (2006). Clusters in regional tourism destinations: An Australian case. Annals of Tourism Research, 33 (4), 1018–1035.
17.Jamal, T.B., Getz, D. (1995). Collaboration theory and community tourism planning. Annals of Tourism Research, 22 (1), 186–204.
18.Kocowska, B. (2007). Profil innowacyjny Dolnego Śląska. Studia Regionalne i Lokalne, 1 (27), 112–125.
19.Kusa, R., Peszko, A. (2006). Małopolski klaster turystyczny– perspektywy rozwoju w świetle badań własnych. In: M. Romanowska, P. Wachowiak (eds.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego (pp. 175–184). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
20.Majewski, R. (2007). Konkurencyjność dolnośląskich mikroprzedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim. In: J. Kundera (ed.), Stosunki ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej (pp. 161–174). Cologne: Cologne Limited.
21.Michael, E.J. (2003). Tourism micro-clusters. Tourism Economics, 9 (2), 133–145.
22.Middleton, V.T.C., Clarke, J. (2001). Marketing in Travel and Tourism. Oxford: Butterworth-Heinemann.
23.Murphy, P.E. (ed.) (1997). Quality management in urban tourism. Chichester: John Wiley & Sons.
24.Nordin, S. (2003). Tourism Clustering and Innovation – Path to Economic Growth and Development. Ostersund: ETOUR.
25.Novelli, M., Schmitz, B., Spencer, T. (2006). Networks, clusters and innovation in tourism: a UK experience. Tourism Management, 27, 1141–1152.
26.Nowa Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (2013). Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław. Available at: http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Rozwoj_regionalny/SRWD/SRWD _2020-final.pdf (10.02.2016).
27.Potencjał i gradacja wartości produktów turystycznych województw (2008). Warszawa: POT.
28.Sikora, K. (2012). Klastry turystyczne szansą rozwoju mikroregionów. Zarządzanie i Finanse, 1 (2), 55–65.
29.Selin, S. (1993). Collaborative alliances: new interorganizational forms in tourism. Journal of Travel and Tourism Marketing, 2 (2/3), 217–227.
30.Selin, S. (1999). Developing a Typology of Sustainable Tourism Partnerships. Journal of Sustainable Tourism, 7 (3/4), 260–273.
31.Staszewska, J. (2009). Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym. Warszawa: Difin.
32.Szostak, E. (2010). Oddziaływanie obszaru metropolitalnego Wrocławia na tworzenie klastrów w regionie. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 246, 169–178.
33.Walsh-Heron, J., Stevens, T. (1990). The Management of Visitor Attractions and Events. London: Prentice Hall.
34.Wang, Y., Fesenmaier, D. (2007). Collaborative destination marketing: A case study of Elkhart County, Indiana. Tourism Management, 28, 863–875.
35.Weidenfeld, A., Butler, R.W., Williams, A.M. (2010). Clustering and Compatibility between Tourism Attractions. International Journal of Tourism Research, 12, 1–16.
36.Williams S. (1998). Tourism Geography. London: Routledge.
37.Wood, D., Gray, B. (1991). Toward a comprehensive theory of collaboration. Journal of Applied Behavioral Science, 27 (2), 139–162.
38.http://bopp.pozytek.gov.pl (23.02.2016).
39.http://www.dolinapalacow.pl (20.02.2016).
40.http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl (23.02.2016).
41.https://bdl.stat.gov.pl/BDL (10.02.2016).
42.http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Turystyka/Dokumenty/Badanie_ruchu_turystycznego_na_ Dolnym_Slasku_w_2015_r..pdf (14.02.2016).