Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.4.36-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 4 (36) 2016
Certificates as a Way to Regulate Functioning of Tourist Entities on the Spa & Wellness Services Market
(Certyfikaty sposobem regulacji funkcjonowania podmiotów turystycznych na rynku usług Spa i Wellness)

Autorzy: Małgorzata Januszewska
Wrocław University of Economics, Poland

Agnieszka Mroczek-Czetwertyńska
The Angelus Silesius University of Applied Sciences in Wałbrzych

Elżbieta Nawrocka
Wrocław University of Economics, Poland
Słowa kluczowe: certyfiakt rynek usług SPA & wellness bariery funkcjonowania podmiotów turystycznych
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:9 (45-53)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników analizy certyfikacji obiektów hotelarskich na rynku usług SPA i wellness jako sposobu regulacji jego funkcjonowania. W artykule wykorzystano analizę literatury, wieloletnią obserwację własną autorek i wyniki wywiadu kwestionariuszowego przeprowadzonego w 20 obiektach SPA i wellness zlokalizowanych w dolnośląskich uzdrowiskach. Zidentyfikowano dwie główne bariery: brak kategoryzacji obiektów SPA i wellness, a także niejednoznaczność interpretacji przepisów dotyczących kompetencji personelu. Sposobem na ich ograniczanie jest certyfikacja będąca sposobem regulacji funkcjonowania rynku usług SPA i wellness.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Comfortum (2014). Certyfikacja obiektów SPA & WELLNESS. Available at: http://spa-certyfikat.pl/wp-content/uploads/2014/05/podrecznik_certyfikacyjny.pdf (1.03.2016).
2.Dembe, A.E., Boden, L.I. (2000). Moral Hazard: A Question of Morality? New Solutions, 10 (3), 257–279.
3.DiLorenzo, T. (2011). A Note on the Canard of “Asymmetric Information” as a Source of Market Failure. The Quarterly Journal of Austrian Economics, 14 (2), 249–255.
4.Folland, Sh., Goodman, A.C., Stano, M. (2010). The economics of Health and Health Care. Boston (MA): Prentice Hall.
5.Jańczak, K., Patelak, K. (2014). Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2013 roku. Łódź: Activ Group.
6.Kotler, P. (2006). Kotler o marketingu. Jak tworzyć, zdobywać i dominować na rynkach. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
7.Ordinance of the Minister of Science and Higher Education dated 12.07.2007 on education standards for particular majors and levels of education as well as establishing and terms and conditions which a school/university must meet to conduct inter-major studies and macro-majors, Journal of Acts no. 164, item 1166.
8.PTMEiAA (2014). Stanowisko PTMEiAA w sprawie wykonywania zabiegów lekarskich z zakresu medycyny estetycznej przez osoby nieuprawnione. Available at: http://www.ptmeiaa.pl/wiadomosci/komunikaty/stanowisko-ptmeiaaw-sprawie-wykonywania-zabiegow-lekarskich-z-zakresu-medycyny-estetycznej-przez-osoby-nieuprawnione (1.03.2016).
9.Rapacz, A. (ed.) (1998). Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku. Wrocław: AE we Wrocławiu.
10.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12.07.2007, w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe i makrokierunki (2007). Dz.U.164.1166.
11.Spence, M. (1973). Job Market Signaling. Quarterly Journal of Law and Economics, 87 (3). Available at: http://www-bcf.usc.edu/shaddin/cs590fa13/papers/jobmarketsignaling.pdf.
12.Topczewski, A. (2007). Niemieckie standardy w Polsce. Spa Business, 3 (05), 16–18.
13.Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2013 roku (2014). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
14.Ustawa z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej, Dz.U. 2011.112.654.
15.Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (1997). Dz.U. 1997.28.152.
16.Ustawa z dnia 6.09.2001, Prawo farmaceutyczne (2001). Dz.U. 2001.26.1381.
17.Varian, H.R. (1998). Market for Information Goods. Available at: http://people.ischool.berkeley.edu/~hal/Papers/japan/