Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.2.30-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (30) 2015
Jakość usług oferowanych przez uzdrowisko Ciechocinek w opinii kuracjuszy

Autorzy: Jadwiga Biegańska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Elżbieta Grzelak-Kostulska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Stefania Środa-Murawska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: marketing seniorzy IPA jakość usług turystyka uzdrowiskowa
Rok wydania:2015
Liczba stron:15 (109-123)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W analizie zastosowano jedną ze względnych skal satysfakcji, tj. skalę ważności-realizacji (importance-performance analysis) służącą do pomiaru kompleksowej oceny jakości usług świadczonych w uzdrowisku. Badanie oparto na wywiadach kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród respondentów w wieku powyżej 60 lat przebywających na kuracji w uzdrowisku Ciechocinek. Ustalono hierarchię cech wpływających na ogólne postrzeganie jakości usług, zestawiając tym samym subiektywne oczekiwania respondentów, które skonfrontowano z oceną wybranych aspektów. Uzyskane wyniki przeanalizowano w układzie wydzielonych trzech grup badanych wyróżnionych na podstawie stopnia partycypowania w kosztach pobytu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cunningham M., Gaeth G., Using Importance-Performance Analysis to Assess Parents’ Decisions to Seek Care in a Dental School Clinic, „Journal of Dental Education” 1989, vol. 53 (10).
2.Dolinsky A., Considering the Competition in Strategy Development: An Extension of Importance-Performance Analysis, „Journal of Health Care Marketing” 1991, vol. 11 (1).
3.Fátima S., Fernandes P.O., Importance-Performance Analysis as a Tool in Evaluating Higher Education Service Quality: The Empirical Results of ESTiG (IPB), 2011.
4.Foisner W., Kurarzt und Kurgast – Erwartungen und Realität, Wiener Medizinische Wochenschrift, Wien 2007. DOI 10.1007/s10354-007-0456-0 (5.09.2014).
5.González M.E.A., Comesaña L.R., Brea J.A.F. , Assessing Tourist Behavioral Intentions through Perceived Service Quality and Customer Satisfaction, „Journal of Business Research” 2007, vol. 60 (2).
6.Grzelak-Kostulska E., Wybrane problemy turystyki uzdrowiskowej w Polsce, w: Wybrane aspekty aktywności turystycznej i rekreacyjnej, red. J. Łuczak, M. Szczepańska, S. Bronowicki, Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania, Poznań 2012.
7.Hadzik A., Szromek A.R., Żylak D., Konkurencyjność produktu turystyki uzdrowiska Kołobrzeg. Znaczenie innowacyjnych usług i infrastruktury prozdrowotnej, „Acta Scientiarum Polonorum”, „Oeconomia 2010, nr 9 (4).
8.Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000–2010, GUS, Kraków 2011.
9.Martilla J.A., James J.C., Importance-Performance Analysis, „Journal of Marketing” 1977, vol. 41 (1).
10.Richardson S.L., An Importance-Performance Approach to Evaluating Communication Effectivenessma, „Journal of Park and Recreation Administration”, 1987, vol. 5 (4), s. 71-83.
11.Sekine M., Nasermoaddeli A., Wang H., Kanayama H., Kagamimori S., Spa Resort Use and Health-related Quality of Life, Sleep, Sickness Absence and Hospital Admission: The Japanese Civil Servants Study, „Complementary Therapies in Medicine” 2006, vol. 14 (2).
12.Snoj B., Mumel D., The Measurement of Perceived Differences in Service Quality – the Case of Health Spas in Slovenia, „Journal of Vacation Marketing” 2002, vol. 8 (4).
13.Szromek A.R., Cechy atrakcyjności polskich uzdrowisk, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” 2013, „Organizacja i Zarządzanie” z. 64, nr kol. 1894.
14.Szromek A.R., Hadzik A., Staszewska J., Charakterystyka cech odróżniających kuracjuszy kontraktowych i komercyjnych na przykładzie uzdrowiska Wysowa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej w Gliwicach” 2010, „Organizacja i Zarządzanie” z. 54.
15.Środa-Murawska S., Miasta uzdrowiskowe w Polsce w ujęciu wielkości i struktury bazy obiektów zbiorowego zakwaterowania, w: Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk, red. E. Rydz, Wyd. Akademii Pomorskiej, Słupsk 2012.
16.Tourism Trends for Europe, European Travel Commision 2006, http://hdl.handle.net/123456789/862.
17.Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (DzU z 1 września 2005 r.)
18.Wade D.J., Eagles P.F.J., The Use of Importance-Performance Analysis and Market Segmentation for Tourism Management in Parks and Protected Areas: An Application to Tanzania’s National Parks, „Journal of Ecotourism” 2003, vol. 2 (3).
19.Wong M. Seng, Hideki N., George P., The Use of Importance-Performance Analysis (IPA) in Evaluating Japan’s e-Government Services, „Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research” 2011, vol. 6 (2).