Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.2.30-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (30) 2015
Rozwój turystyki w granicach Parku Krajobrazowego Gór Sowich w świetle zapisów strategii rozwoju gmin

Autorzy: Piotr Krajewski
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Barbara Mastalska-Cetera
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Słowa kluczowe: park krajobrazowy turystyka strategia rozwoju gminy Góry Sowie
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:17 (165-181)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Parki krajobrazowe są obszarami wielofunkcyjnymi. Jedną z nich jest funkcja turystyczna. Ważne jest, by jej rozwój odpowiednio kreować. Możliwości rozwoju turystyki regulowane są przez wytyczne określone w rozporządzeniach i planach ochrony, jednak dużą rolę odgrywają władze samorządowe wyznaczając cele rozwojowe gmin. Podstawowym narzędziem jest strategia rozwoju gmin. Celem opracowania jest analiza zapisów strategii pod kątem rozwoju turystyki w granicach Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Na terenie Parku położonych jest 7 gmin. Wszystkie posiadają wyznaczone cele związane z rozwojem turystyki. Nie ma zależności między udziałem powierzchni Parku Krajobrazowego a zadaniami w zakresie turystyki. Brak jest zapisów wskazujących na wspólne działania gmin w granicach Parku. Zadania określone w strategiach rozwoju większości gmin odpowiadają na wskazania zawarte w Planie ochrony parku krajobrazowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gralak K., Sawicki B., Planistyczne instrumenty stymulowania rozwoju turystyki w gminie, w: Regionalne aspekty rozwoju turystyki, red. M. Janik, Agencja Wydawniczo-Edytorska EkoPress, Białystok 2009.
2.Jalinik M., Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych wojewódz- twa podlaskiego, w: Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych w regionach transgranicznych północno-wschodniej Polski, red. W. Chiżniak, T. Ołdytowski, E. Szymańska, Ofcyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.
3.Kiryluk H., Problemy rozwoju funkcji turystycznej na obszarach parków krajobrazowych, w: Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce, red. K. Zimniewicz, PWE, Warszawa 2008.
4.Kowalczyk A., Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa 2010.
5.Krajewski P., Krajewska U., Park Krajobrazowy Gór Sowich, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Wrocław 2013.
6.Potocki J., Plan ochrony Parku Krajobrazowego Gór Sowich. Operat zagospodarowania turystycznego, Warszawa, Wrocław 2010.
7.Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z 15 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Gór Sowich (Dz.Urz. Woj. Doln. nr 101, poz. 1718).
8.Zielińska A., Gospodarowanie na obszarach przyrodniczo cennych w Polsce w kontekście rozwoju zrównoważonego, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
9.Ziółkowski R., Funkcje turystyczno-rekreacyjne obszarowej ochrony przyrody w świetle uwarunkowań prawnych, w: Turystyka i rekreacja na obszarach przy- rodniczo cennych w regionach transgranicznych północno-wschodniej Polski, red. W. Chiżniak, T. Ołdytowski, E. Szymańska, Ofcyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2009.