Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.2.30-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (30) 2015
Krajobraz turystyczny jako element kształtowania wizerunku i atrakcyjności obszaru. Percepcja krajobrazu turystycznego na przykładzie Zwierzyńca

Autorzy: Marta J Jóźwik
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Ewa Skowronek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Andrzej Tucki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Słowa kluczowe: krajobraz turystyczny percepcja krajobrazu Zwierzyniec
Rok wydania:2015
Liczba stron:15 (183-197)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zwrócono uwagę na funkcjonujące coraz częściej w literaturze przedmiotu pojęcie „krajobraz turystyczny”. Wyróżnienie składowych oraz rozumienie istoty powyższego terminu jest zagadnieniem bardzo ważnym z punktu widzenia właściwego funkcjonowania środowiska geograficznego. Krajobraz turystyczny tworzony przez człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb powinien być kształtowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Działania zmierzające do wykorzystania jego zasobów i walorów powinny mieć na względzie zachowanie harmonii między środowiskiem przyrodniczym i kulturowym oraz aktywnością społeczno-gospodarczą.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dietvorst A., Tourist Landscapes: Accelerating Transformations, w: Leisure, Time and Space: Meanings and Values in People’s Lives, red. S. Scraton, LSA Publication, no. 57, Brighton 1996.
2.Europejska Konwencja Krajobrazowa (DzU z 2006 r., nr 14, poz. 98).
3.http://lublin.stat.gov.pl/¬cps/rde/xbcr/lublin/ASSETS_13p16.pdf.
4.Jafari J., The Tourism Market Basket of Goods and Services: The Components and Nature of Tourism, w: Studies in Tourism, Wildlife, Parks, Conservation, red. T.V Singh, J. Kaur, D.P. Singh, Metropolitan Book Co. Pvt. Ltd, New Delhi 1982.
5.Kowalczyk A., Derek M., Koncepcja krajobrazu turystycznego, w: Zagospodarowanie turystyczne, red. A. Kowalczyk, PWN, Warszawa 2010.
6.Krukowska R., Jóźwik M.J., Walory turystyczne Zwierzyńca i okolic, w: Stan i zmiany środowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej Polski, red. R. Dobrowolski, S. Terpiłowski, Wyd. UMCS, Lublin 2004.
7.Kulczyk S., Krajobraz i turystyka. O wzajemnych relacjach, Wyd. UW, Warszawa 2013.
8.Lozato-Giotart J.P., Géographie du tourisme, Masson, Paris 1993.
9.Myga-Piątek U., Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego, Katowice 2012.
10.Ocena krajobrazu Polski w aspekcie fizjonomicznym na potrzeby turystyki, red. J. Wyrzykowski, Wyd. UWr, Wrocław 1991.
11.Richling A., O krajobrazie raz jeszcze. Czy istnieją krajobrazy rekreacyjne? „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2010, t. XXVII.
12.Skowronek E., Jóźwik M.J., Tucki A., Krajobraz turystyczny – koncepcja teoretyczna, Warsztaty z Geografii Turyzmu, t. III: Nowe–stare formy turystyki w przestrzeni, Wyd. UŁ, Łódź 2013.
13.Świeca A., Krukowska R., The Role of the Zamoyski Entailed Estate in Creation the Functions and Cultural Landscape of Zwierzyniec, w: Cultural Landscapes of the Lublin Upland and Roztocze, red. E. Skowronek, W. Wołoszyn, T. Speck, K.M. Born, Kartpol s.c., Lublin 2006.
14.Tucki A., Potencjał turystyczny regionu lubelskiego, „Annales UMCS” 2009, sec. B., vol. 64, t. I.
15.Województwo Lubelskie 2013, Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin.
16.Włodarczyk B., Krajobrazy przestrzeni turystycznej, „Turyzm” 2009, vol. 19, z. 1–2.
17.Włodarczyk B., Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. UŁ, Łódź 2009.
18.Włodarczyk B., The Tourism Landscape and Tourist Space of the City, „Folia Turistica” 2011, vol. 25 (1).
19.Wojciechowski K.H., O przydatności badań percepcji krajobrazu, w: O percepcji środowiska, red. J. Bogdanowski, Instytut Ekologii PAN. Oficyna Wydawnicza, Dziekanów Leśny 1994.
20.Zaręba D., Ekoturystyka, PWN, Warszawa 2010.