Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 271 (limit rekordów: 100, liczba stron: 3).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Instytucja incompatibilitas w prawie samorządu terytorialnego
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2015 (11) 2015 Przejdź
2. Factors Associated with Physical Activity in People with Diabetes
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 12, No. 4/2015 2015 Przejdź
3. Ekonomiczne aspekty turystyki biegowej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
4. Selected Factors Differentiating the Forms of Physical Activity Taken Up or Expected by the Students of PSW in Biała Podlaska
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 10, No. 2/2015 2015 Przejdź
5. Impact of Nine Month Health Training and a Single Exercise on Changes in Ghrelin, Leptin and Free Fatty Acids Levels in Women’s Blood
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
6. Regional Strategies for Pro-family Policy in the Care of Rural Child
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 7, No. 3/2014 2014 Przejdź
7. Krajobraz turystyczny jako element kształtowania wizerunku i atrakcyjności obszaru. Percepcja krajobrazu turystycznego na przykładzie Zwierzyńca
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
8. Eating out in Poland: history, status, perspectives and trends
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Przejdź
9. Methodology of the regional tourism satellite account for Poland – concept and feasibility study
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Przejdź
10. Catering services in Poland and in selected countries
(European Journal of Service Management)
Vol. 15, 1/2015 2015 Przejdź
11. External ear anthroposcopy in female students of the University of Szczecin
(Acta Biologica)
No. 22 2015 Przejdź
12. Mobilność, interaktywność i zaangażowanie użytkowników jako wyzwania współczesnej komunikacji w biznesi
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
13. Satysfakcja klientów jako źródło sukcesu organizacji – studium przypadku
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
14. The country-of-origin effect in the selected transport services
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
15. Zmiany w zachowaniach konsumentów na rynku turystycznym w erze społeczeństwa twórczego
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 865 PZFiM nr 38 2015 Przejdź
16. Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 874 SI nr 37 2015 Przejdź
17. Wykorzystanie globalnej sieci w procesie internacjonalizacji MSP
(Studia Informatica Pomerania)
ZN 863 SI nr 36 2015 Przejdź
18. The Financing Needs of Agritourism Farms in the Świętokrzyskie Province
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (32) 2015 2015 Przejdź
19. Globalna nierównowaga po światowym kryzysie finansowym w latach 2008–2009
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/1 2015 2015 Przejdź
20. Wybrane aspekty strategii konkurowania polskich firm wcześnie umiędzynarodowionychw ocenie menedżerskiej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
21. Koncepcja społecznej odpowiedzialności w biznesie jako źródło innowacyjności
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
22. Wspólnoty lokalne – obszar przemian instytucjonalnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
23. Róża Luksemburg i bunt mas
(Nowa Krytyka)
34 rok 2015 2014 Przejdź
24. Czynniki determinujące obsługę klienta w przedsiębiorstwach rodzinnych – wyniki badań
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 1 2015 Przejdź
25. Systemy telematyczne jako wsparcie zarządzania flotą pojazdów w transporcie drogowym – studium przypadku
(Marketing i Zarządzanie)
ZN 875 PZFiM nr 41 t. 2 2015 Przejdź
26. Segmentacja rynku usług agroturystycznych na przykładzie regionu Gór Świętokrzyskich
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
27. Wpływ decyzji planistycznych na decyzje uczestników rynku nieruchomości na przykładzie stargardzkiego rynku nieruchomości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/1 2015 2015 Przejdź
28. „WENN DU EINTRÄTEST INS LAND DER AUFERSTANDENEN, WAS WÄR?“: TODESDEUTUNGEN IN GEWÄHLTEN GEDICHTEN VON JOHANNES KÜHN
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Przejdź
29. Ewelina Kamińska, Ewa Hendryk (Hrsg.): U źródeł fantasy I. Postaci i motywy z literatury niemieckiej w relacjach interkulturowych, Szczecin: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, 2013, 245 S.
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 23 2014 Przejdź
30. MORFOLOGIA WIĘZI RELACYJNYCH W INSTYTUCJACH SŁUŻBY ZDROWIA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
31. ROLA MARKETINGU MOBILNEGO W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
32. CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI ZESPOŁÓW WIEDZY – UJĘCIE TEORETYCZNE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
33. KOMPETENCJE POKOLENIA Y – WYBRANE ASPEKTY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
34. Kształtowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie na przykładzie gminy miejsko-wiejskiej Choroszcz
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 40/2 2015 2015 Przejdź
35. MIEDZYNARODOWA POZYCJA INWESTYCYJNA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ NA POCZĄTKU XXI WIEKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 41/3 2015 2015 Przejdź
36. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w środowisku akademickim
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Przejdź
37. Wpływ euroregionalizacji na dezagraryzację wsi i rolnictwa
(Europa Regionum)
t. 22 2015 2015 Przejdź
38. Szanse polskiego rolnictwa na inteligentną specjalizację (Smart Specialisation) - na przykładzie polskiej, rolniczej granicy wschodniej
(Europa Regionum)
t. 21 2015 2015 Przejdź
39. Projekt zintegrowanego produktu turystycznego „Szlak zdrowia i urody – spotkanie z naturą” w świetle geograficznych uwarunkowań Obszaru Funkcjonalnego Powiśle
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
40. Zaspokojenie potrzeb ekoturysty w zakresie przyrodniczym w województwie zachodniopomorskim
(Europa Regionum)
t. 23 2015 2015 Przejdź
41. Klaster jako forma współpracy w turystyce
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
42. Turystyka biegowa w kontekście zrównoważonego rozwoju regionu
(Europa Regionum)
t. 24 2015 2015 Przejdź
43. O ROLI GIER TOWARZYSKICH W TWORZENIU I ROZWOJU TEORII GIER ORAZ JEJ EKONOMICZNYCH ZASTOSOWAŃ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
44. Caloric Restriction Diet (CR diet) or Mediterranean Diet (MD) - Which is the Best Choice for Former Athletes?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Przejdź
45. Funkcjonowanie giełd elektronicznych w branży logistycznej
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
46. Zastosowanie zarządzania ryzykiem w przetwarzaniu danych osobowych w systemach informatycznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
47. Elektroniczne systemy zarządzania sprawami jako przykład dobrych praktyk
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
48. Katalogi elektroniczne w zamówieniach publicznych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
49. Relacje zadłużenia w kredytach i pożyczkach oraz opodatkowania do przychodów ze sprzedaży w podmiotach sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 116 2015 2015 Przejdź
50. Wpływ kondycji finansowej podmiotów leczniczych na stabilność finansową jednostek samorządu terytorialnego
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 118 2015 2015 Przejdź
51. Stopy zwrotu indeksów giełdowych na GPW w Warszawie i ich zmienność a wolumen obrotu akcjami – analiza zależności
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2017 (86) 2017 Przejdź
52. Mobilne zakupy w Polsce i w Holandii
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
53. Systemy informatyczne a rozwiązywanie problemów funkcjonalnych przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych – wyniki badań
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 122 2016 2016 Przejdź
54. Założenia polityki społecznej Gminy Miasto Szczecin. Refleksje w kontekście przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
(Acta Politica Polonica)
3/2016 (37) 2016 Przejdź
55. Sprawności moralne w wychowaniu wobec wyzwań współczesnej polityki
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 23 2016 2016 Przejdź
56. DEKARBONIZACJA EUROPEjSKICH GOSPODAREK W UJĘCIU PRZESTRZENNYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
57. EKONOMICZNO-SPOŁECZNE SKUTKI ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
58. ZASTOSOWANIE HEDONICZNYCH INDEKSÓW CEN JAKO SPOSOBU POMIARU DYNAMIKI CEN NIERUCHOMOŚCI. BADANIA PILOTAŻOWE NA SZCZECIŃSKIM RYNKU NIERUCHOMOŚCI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 45/2 2016 2016 Przejdź
59. SREBRNY MARKETING A SPOŁECZNA ODOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
60. NOWA METODOLOGIA SPORZĄDZANIA BILANSU PŁATNICZEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
61. ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/1 2016 2016 Przejdź
62. O zjawisku alienacji w perspektywie rozwoju teorii krytycznej. Feuerbach - Marks - szkoła frankfurcka
(Analiza i Egzystencja)
38 (2017) 2017 Przejdź
63. Urodzenia pozamałżeńskie w parafii św. Mikołaja w Łące w latach 1664–1914
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Przejdź
64. Spisy Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej Województwa Krakowskiego jako źródło do badań demograficznych – przykład powiatu proszowickiego
(Przeszłość Demograficzna Polski)
38, 2016, nr 2 2016 Przejdź
65. POSTAWY I ZACHOWANIA KOBIET WOBEC ŻYWNOŚCI PROZDROWOTNEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
66. ZACHOWANIA KONSUMENCKIE W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/3 2016 2016 Przejdź
67. ROLA KULTURY ORGANIZACYJNEJ W KSZTAŁTOWANIU EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
68. PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW LOKALNYCH Z INNYMI PODMIOTAMI
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/3 2016 2016 Przejdź
69. POKOLENIE Y – LIDERZY JUTRA. ANALIZA KOMPARATYWNA POLSKA VERSUS INNE KRAJE EUROPY ŚRODKOWEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/1 2016 2016 Przejdź
70. MIEJSCE OSÓB STARSZYCH NA POLSKIM RYNKU PRACY
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
71. Nieformalne kanały dystrybucji dóbr kulturowych w internecie
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
72. Formy dystrybucji cyfrowych dóbr informacyjnych w społeczeństwie online
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
73. Studenci w sieci – sposoby, rodzaje i motywacje przebywania w cyfrowym świecie na przykładzie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
74. Monitorowanie aktywności użytkowników w kontekście monetyzacji aplikacji mobilnych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
75. Rynek gier wideo i jego uczestnicy
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
76. Wybrane aspekty kultury w społeczeństwie informacyjnym
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
77. Oczekiwania fanów elektronicznej rozrywki wobec grafiki w grach komputerowych
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
78. Portale społecznościowe jako element społeczeństwa informacyjnego
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
79. Budowanie zespołu wirtualnego – zasady i wyzwania
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
80. Towards project communication management patterns
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
81. Website usability in the design thinking methodic
(Studia Informatica Pomerania)
nr 40 2016 Przejdź
82. PROBLEMY ROZWOJU INTELIGENTNYCH MIAST W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
83. Zasady finansowania zadań powiatu w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2016 (16) 2016 Przejdź
84. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie pozyskiwania wiedzy o klientach sieci handlowych – wybrane zagadnienia
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Przejdź
85. Cloud computing w zarządzaniu organizacją
(Studia Informatica Pomerania)
nr 39 2016 Przejdź
86. Body Mass Index (nutritional status) and concentrations of Ca, Cu, Fe, Mg, Zn, K, Na in the hair of young men from Tanzania
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Przejdź
87. The use of molecular techniques in the taxonomy of water mites (Hydrachnidia, Acari)
(Acta Biologica)
No. 23 2016 Przejdź
88. Jak badać literaturę digitalną? O lekturze relacyjnej i figurach kinetycznych słów kilka
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
89. Zum Einfluss des Internets auf die Wirklichkeitsdarstellung in der heutigen Kinder- und Jugendliteratur
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
90. Ksiądz Kaingba, mój dziadek
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 1 (6) 2016 2016 Przejdź
91. Daniel Guérin o Róży Luksemburg i spontaniczności rewolucyjnej
(Nowa Krytyka)
36 rok 2016 2016 Przejdź
92. Zróżnicowanie przestrzenne bazy noclegowej jako determinanta ruchu turystycznego w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
93. Nowe technologie na rynku przewozów lotniczych
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
94. Przegląd typologii przedsiębiorstw rodzinnych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
95. Warszawa jako główny obszar recepcji ruchu turystycznego w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
96. Szacowanie spożycia turystycznego – doświadczenia regionalnego rachunku satelitarnego turystyki dla województwa mazowieckiego
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (35) 2016 2016 Przejdź
97. Adaptation of Hotel Establishments for Business Tourism in Poland
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 4 (36) 2016 2016 Przejdź
98. Zagrożenia rozwoju gospodarstw rybackich a zrównoważona akwakultura w Polsce
(Europa Regionum)
t. 27 2016 2016 Przejdź
99. Ryzyko inwestowania w spółki budowlane notowane na GPW w Warszawie a koniunktura w budownictwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2017 (85) 2017 Przejdź
100. Pedagogiczny kontekst postrzegania człowieka starego i starości jako fazy życia przez kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Przejdź
Strona