Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/1-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/1 2016
POKOLENIE Y – LIDERZY JUTRA. ANALIZA KOMPARATYWNA POLSKA VERSUS INNE KRAJE EUROPY ŚRODKOWEJ

Autorzy: Ewa Mazur-Wierzbicka
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: pokolenia lider pracownik postawa wobec pracy zawodowej
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (169-182)
Klasyfikacja JEL: J24 M54
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

We współczesnych organizacjach coraz większe znaczenie przypisywane jest kwestiom związanym z zachodzącymi zmianami pokoleniowymi. Szczególne wyzwanie dla zarządzających stanowi nowe pokolenie, od kilku lat wchodzące na rynek pracy – pokolenie Y. W artykule poruszono kwestie przyjmowanych postaw wobec pracy, przełożonych przez młodszą część pokolenia Y tzw. młodszych Milenialsów w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cewińska, J., Striker, M., Wojtaszczyk, K. (2009). Zrozumieć pokolenie Y – wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi. W: M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
2.Chester, E. (2007). Młodzi w pracy. Jak zadbać o pracowników pokolenia Y. Gliwice: Helion.
3.Dziadkiewicz, A., Kłos, M. (2013). Tworzenie zespołów różnorodnych w przedsiębiorstwach zorientowanych na design. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV, (12), 361–374.
4.First Steps into the Labour Market. International survey of students and graduates Central Europe (2015). Deloitte.
5.Jabłońska, G. (2009). Pokolenie Y wyzwaniem dla pracodawcy, rynekpracy.pl, 31.08.2009. Pobrano z: http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.37/wpis.135 (14.04.2016).
6.Jamka, B. (2012). Czynnik ludzki w współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
7.Kocór, M., Strzebońska, A., Dawid-Sawicka, M. (2015). Rynek pracy widziany oczami pracodawców. Warszawa: PARP.
8.Kopertyńska, M.W., Kmiotek, K. (2014a). Podejście menedżerów do zróżnicowania pokoleniowego pracowników – doświadczenia badawcze. W: A. Stabryła, S. Wawak (red.), Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Kraków: Mfiles.
9.Kopertyńska, M.W., Kmiotek, K. (2014b). Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 358, 39–47.
10.Mazur-Wierzbicka, E. (2015). Kompetencje pokolenia Y- wybrane aspekty. Studia i Prace, 39 (3), 305–319.
11.Pierwsze kroki na rynku pracy. Liderzy przyszłości. (2015). Deloitte Polska.
12.Raport. OMG! Czyli jak mówić do polskich milenialsów. (2014). Odyseja Public Relations.
13.Reisenwitz, T.H., Iyer, R. (2009). Differences in Generation X and Generation Y: implications for the organization and marketers. Marketing Management Journal, 2, 91–103.
14.Rocznik demograficzny. (2015). Warszawa: GUS.
15.Shepard, G. (2006). How to Be the Employee Your Company Can’t Live Without: 18 Ways to Become Indispensable. Hobboken: John Wiley & Sohns, Inc.
16.Smolbik-Jęczmień, A. (2013). Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y – podobieństwa i różnice. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nauki o Zarządzaniu, 1 (14), 89–96.
17.Stachowska, S. (2012). Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2, 33–56.
18.Striker, M. (2011). Współczesny rynek pracy a oczekiwania pokolenia Y wobec zatrudnienia – wyniki badań empirycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 223, 30–38.