Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.1.85-37
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 1/2017 (85)
Ryzyko inwestowania w spółki budowlane notowane na GPW w Warszawie a koniunktura w budownictwie

Autorzy: Magdalena Gostkowska-Drzewicka
Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów Przedsiębiorstw

Ewa Majerowska
Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: poziom ryzyka inwestycyjnego model CAPM model Sharpe’a cykl koniunkturalny
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (457-470)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena poziomu ryzyka inwestowania w akcje spółek budowlanych notowanych na GPW w Warszawie w kontekście koniunktury w budownictwie. Do ekstrakcji cyklu koniunkturalnego w budownictwie zastosowano metodę Bry-Boschan. Oceny ryzyka dokonano za pomocą ekonometrycznych modeli wyceny kapitałowej, tj. modeli Sharpe’a oraz CAPM. Poprawność oszacowanych modeli zweryfikowano za pomocą odpowiednich testów statystycznych. Cykl koniunkturalny w budownictwie został wyodrębniony na podstawie danych miesięcznych pochodzących z testów koniunktury. Do oszacowania ryzyka wykorzystano miesięczne ceny akcji spółek budowlanych notowanych na GPW w Warszawie w latach 2000–2015. Poziom ryzyka spółek budowlanych notowanych na GPW reagował na zmiany koniunktury w budownictwie w latach 2000–2015. W większości badanych podmiotów zaobserwowano, że w trakcie trwania dekoniunktury wartości parametru beta były wyższe niż w okresach ożywienia i prosperity.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamowicz, E., Dudek, S., Pachucki, D., Walczyk, K. (2012). Synchronizacja cyklu koniunkturalnego polskiej gospodarki z krajami strefy euro w kontekście struktury tych gospodarek. W: Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Projekty badawcze część I. NBP. Pobrane z: www.nbp.pl (19.12.2012).
2.Adamska, A. (2014). Ryzyko i odpowiedzialność. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 185–199.
3.Ancyparowicz, G., Stanisławski, M. (2012). Kurs walutowy i kredyt a fenomen wzrostu polskiej gospodarki w latach 2009–2011. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 108, 17–28.
4.Bernstein, P.L., Damodaran, A. (1999). Zarządzanie inwestycjami. Warszawa: Liber.
5.Bieliński, J. (2006). Rozwój sektorów we współczesnej gospodarce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
6.Bolkowska, Z. (2011). Wyniki gorsze od oczekiwań. Licz i Buduj, 182.
7.Bry, G., Boschan, Ch. (1971). Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer Programs. Technical Papers NBER No. 20.
8.Drozdowicz-Bieć, M. (2012). Cykle i wskaźniki koniunktury. Warszawa: Poltex.
9.Francis, J.C. (2000). Inwestycje. Analiza i zarządzanie. Warszawa: WIG-Press.
10.Gierszewska, G, Romanowska, M. (1995). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
11.Gradzewicz, M., Growiec, J., Hagemejer, J., Popowski, P. (2010). Cykl koniunkturalny w Polsce – wnioski z analizy spektralnej. Bank i Kredyt, 41 (5), 54–60.
12.GUS (2016). Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu, usługach i inwestycjach, baza bieżąca, dane miesięczne. Pobrane z: www.stat.gov.pl (9.12.2016).
13.Haugen, R.A. (1996). Teoria nowoczesnego inwestowania. Warszawa: WIG-Press.
14.Jajuga, K. (2009). Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie. W: K. Jajuga (red.), Zarzadzanie ryzykiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Kałkowski, L. (2001). Rynek nieruchomości w Polsce. Warszawa: Twigger.
16.Kokot-Stępień, P. (2015). Identyfikacja ryzyka jako kluczowy element procesu zarzadzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74, 533–544.
17.Lintner, J. (1965). Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification. Journal of Finance, 20, 587–615.
18.Mayo, H.B. (1997). Wstęp do inwestowania. Warszawa: Liber.
19.Mossin, J. (1966) Equilibrium in a Capital Asset Market. Econometrica, 34, 768–783.
20.Ostrowska, E. (1999). Ryzyko inwestycyjne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
21.Sharpe, W.F. (1963). A Simplified Model for Portfolio Analysis. Management Science, 9 (2), 277–293.
22.Sharpe, W.F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk. Journal of Finance, 19, 425–442.
23.Siemińska, E. (2002). Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.