Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 116 2015
Relacje zadłużenia w kredytach i pożyczkach oraz opodatkowania do przychodów ze sprzedaży w podmiotach sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Autorzy: Agnieszka Huterska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Robert Huterski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ewa Zdunek-Rosa
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa kredyty i pożyczki podatek dochodowy przychody ze sprzedaży
Rok wydania:2015
Liczba stron:11 (612-622)

Abstrakt

 W artykule dokonano przeglądu różnic i podobieństw między mikrofirmami i małymi przedsiębiorstwami a przedsiębiorstwami średnimi w relacjach obciążeń kredytami i pożyczkami oraz opodatkowaniem w stosunku do przychodów ze sprzedaży. Zróżnicowane kształtowanie się powyższych relacji pozwoliło na sformułowanie ogólnego wniosku, że mikrofirmy i małe przedsiębiorstwa mogą reagować inaczej lub z innym nasileniem niż średnie przedsiębiorstwa na zmiany w dostępności i cenie kredytów i pożyczek, a także na zmiany w regulacjach podatkowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Białek-Jaworska A., Dzik A., Nehrebecka N., Wpływ polityki monetarnej na źródła finanso-wania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995–2012, Materiały i Studia nr 304, Naro-dowy Bank Polski, Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2014.
2.Łapiński J., Nieć M., Rzeźnik G., Zakrzewski R., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013.
3.Raport o sytuacji banków w 2007, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2008.
4.Raport o sytuacji banków w 2011, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2012.
5.Raport o sytuacji banków w 2013, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2014.
6.Roczniki Statystyczne RP za lata 2005–2003, GUS, Warszawa.
7.Sierpińska M., Sprawozdanie finansowe i jego analiza wstępna, w: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, red. M. Sierpińska, T. Jachna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
8.Tarnawa A., Dostęp do finansowania a perspektywy rozwoju przedsiębiorstw, w: Raport
9.o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010–2011, PARP, Warszawa 2012.
10.Tokarski A., Elementy składowe strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa,
11.w: Strategie finansowania działalności przedsiębiorstw, red. B. Kołosowska, E. Choj-nacka, A. Tokarski, M. Tokarski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
12.Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2004, nr 173, poz. 1807, z późn. zm.
13.European Commission, Annual Report on European SMEs 2013/2014, Database for the An-nual report, http://ec.europa.eu/ growth/smes /business-friendly-environment/ perfor-mance-review/files/supporting-documents/2014/annual_report_database.zip (22.12.2014).
14.http://old.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1011.htm (22.12.2014).
15.http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/bilansowe-wyniki-finansowe-podmiotow-gospodarczych-w-2012-r-,10,7.html (22.12.2014), dane za lata 2006–2012.
16.Narodowy Bank Polski, http://www.nbp.pl/statystyka/pien (22.12.2014).
17.Office for National Statistics of the United Kingdom, http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/method-quality/specific/economy/national-accounts/gva/relationship-gva-and-gdp/gross-value-added-and-gross-domestic-product.html (22.12.2014).