Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-23
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/3 2016
PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDÓW LOKALNYCH Z INNYMI PODMIOTAMI

Autorzy: Ewa Zeman-Miszewska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: samorządy lokalne przedsiębiorstwa organizacje pozarządowe współpraca
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (285-300)
Klasyfikacja JEL: H82 H32 A13 L31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Samodzielność samorządów terytorialnych w procesie realizacji nałożonych na nie zadań nie oznacza, że każdy musi realizować je samodzielnie. Osiągnięcie zakładanych celów działania często wymaga umiejętnej współpracy z innymi podmiotami. Znaczenie współpracy z pozostałymi podmiotami zdecydowanie wzrosło wraz z rozpoczęciem przemian ustrojowych. Rozwój gospodarki rynkowej, przekazanie kompetencji i środków, a także odpowiedzialności na rzecz samorządów terytorialnych stały się czynnikami aktywizującymi podejmowanie przez nie wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami. Opracowanie podejmuje próbę diagnozy dotychczasowego wykorzystania możliwych form i płaszczyzn współpracy samorządów z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Flieger, M. (2009). Ocena gminnych instrumentów wspierania przedsiębiorczości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 147–169.
2.Gorzelak, G., Jałowiecki, B., Dziemianowicz, W., Roszkowski, W., Zarycki, T. (1998). Dynamika i czynniki sukcesu lokalnego w Polsce. W: G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Koniunktura i mobilizacja społeczna w gminach (s. 81–151). Warszawa: Wyd. UW.
3.Hauser, J. (red.). (1999). Komunikacja i partycypacja społeczna. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej.
4.Izdebski, H. (2003). Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Komentarz. Pobrane z: http://www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/komentarz_do_ustawy_o_dzialanosci_pozytku.pdf (19.04.2016).
5.Kłosiewicz-Górecka, U., Słomińska, B. (2006). Samorząd jako kreator partnerstwa na rynku lokalnym. W: J. Karwowski (red.), Marketing a aktywność regionów (s. 104–115). Szczecin: Wyd. Naukowe US.
6.Porawski, A. (red.). (2013). Współpraca JST w Polsce stan i potrzeby. Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego. Pobrane z: http://wartowiedziec.org/attachments/article/18953/Wspolpraca_JST_w_Polsce_stan_i_potrzeby_Raport_ZMP_listopad_2013.pdf (12.04.2016).
7.Przewłocka, J., Adamiak, P., Herbst, J. (2013). Podstawowe informacje o organizacjach pozarządowych. Warszawa: Stowarzyszenie Klon-Jawor.
8.Przybylska, A. (2010). Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej. Warszawa: Wyd. UW
9.Rymsza, M., Hryniewiecka, A., Derwich, P. (2004). Jak wprowadzać w życie zasadę pomocniczości państwa: doświadczenia z lat dziewięćdziesiątych. Pobrane z: http://www.isp.org.pl/files/15474277280847008001211198511.pdf (12.04.2016).
10.Słomińska, B. (2007). Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości. Samorząd Terytorialny, 3, 19–33.
11.Wykaz Związków Międzygminnych – stan na 30 czerwca 2015 (2015). Warszawa: BIP, Ministerstwo Informatyzacji i Cyfryzacji.
12.Zeman-Miszewska, E., Jakubowska, A., Krakowiak-Drzewiecka, M. (red.). (2015). Wspólnoty lokalne jako uczestnik i podmiot transformacji gospodarczej. Katowice: Wyd. UE w Katowicach