Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.37-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 874 SI nr 37
Budowa kwestionariusza ankietowego a wyniki badań

Autorzy: Ewa Krok
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Informatyki w Zarządzaniu
Słowa kluczowe: wyniki badań błędy narzędzia pomiarowego kwestionariusz badania społeczne badania ankietowe społeczeństwo informacyjne
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:19 (55-73)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój technologii oraz łatwa dostępność różnorodnych elektronicznych kanałów komunikacyjnych sprawiły, że badania ankietowe są jedną z chętniej wykorzystywanych metod pozyskiwania informacji w społeczeństwie informacyjnym. W artykule wskazano na mnogość czynników związanych z budową kwestionariusza, które wpływają na końcowe wyniki badań ankietowych. Na odpowiedzi udzielane przez respondentów rzutuje zarówno struktura pytań, ich kolejność, długość, forma, zastosowane skale, jak i użyte słownictwo, styl oraz sformułowania. Omówione zostały formy i sposoby prowadzenia badań ankietowych oraz ich istotne etapy. Dokonano też klasyfikacji pytań według różnych kryteriów. W dalszej części skoncentrowano się na zasadach prawidłowej budowy kwestionariuszy, jednocześnie wskazując i podając przykłady najczęstszych błędów pojawiających się przy konstruowaniu tego narzędzia i podkreślając ich wpływ na końcowy wynik badania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamkiewicz-Drwiłło H.G. (2008), Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, TNOiK, Toruń.
2.Babbie E. (2004), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
3.Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
4.Babiński G. (1980), Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
5.Brzeziński J. red. (2006), Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
6.Churchill G. (2002), Badania marketingowe w praktyce. Podstawy metodologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
7.Denzin N.K., Lincoln Y.S. (2009), Wprowadzenia. Dziedzina i praktyka badań jakościowych, w: Metody badań jakościowych, t. 1, red. K. Podemski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
8.Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
9.Hague P., Hague N., Morgan C.A. (2005), Badania rynkowe w praktyce, Helion, Gliwice.
10.Januszek H., Sikora J. (1997), Podstawy socjologii, Akademia Ekonomiczna, Poznań.
11.Kaczmarczyk S. (2002), Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa.
12.Kędzior Z. red. (2005), Badania rynku. Metody. Zastosowania, PWE, Warszawa.
13.Konarzewski K. (2000), Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa.
14.Maison D., Noga-Bogomilski A. red. (2007), Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, GWP, Gdańsk.
15.Mayntz R., Holm K., Hubner P. red. (1985), Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa.
16.Mazurek-Łopacińska K. (2002), Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
17.Panek T. red. (2014), Statystyka społeczna, PWE, Warszawa.
18.Pilch T., Bauman T. (2001), Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Żak, Warszawa.
19.Read M., Marsh D. (2006), Łączenie metod ilościowych z jakościowymi, w: Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 233–250.
20.Sawiński Z., Sztabiński P.B., Sztabiński F. red. (2000), Podręcznik ankietera, IFiS PAN, Warszawa.
21.Skorny Z. (1984), Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, WSZiP, Warszawa.
22.Szreder M. (2010), Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.
23.Witaszek Z. (2007), Miejsce i rola sondaży w badaniu opinii społecznej, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 4 (171).
24.Zaczyński W. (2003), Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa.
25.Centrum Metrologii (2015), http://centrum-metrologii.pl/metrologia-przemyslowa-2/bledy-pomiaru, (10.05.2015).
26.Edukator, http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/archiwum/79-79 (10.05.2015).
27.Orszczyszyn (2015), www.slideshare.net/oryszczyszyn/rola-ankiet-w-badaniach-marketingowych-zasadniczy-wpyw-internetu (10.05.2015).
28.Serwisy: www.ankietka.pl/, http://net-ankiety.pl/, www.ankieter.pl/, http://pl.wikipedia.org/wiki/Pytania_kwestionariuszowe, www.e-inquiry.eu/, http://swpanel.pl/ (10.05.2015).