Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si
CC BY-SA   Open Access 

Zasady recenzowania

Procedura recenzowania publikacji w czasopismach na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (obowiązująca od 2013 roku)

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
Rekomendowany jest wariant, w którym autor(rzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości („double-blind review process”). Recenzent powinien wypełnić stosowną deklarację (do pobrania).
W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji (w obecnej formie albo po uwzględnieniu uwag recenzenta) lub jego odrzucenia.
Formularz recenzji artykułu w „Studia Informatica Pomerania” (F2) jest dostępny na stronie internetowej czasopisma (do pobrania)
W przypadku publikacji współautorskich konieczne jest precyzyjne określenie udziału poszczególnych autorów w realizacji danego dzieła i złożenie przez nich stosownego oświadczenia (do pobrania).
Autor jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o niepublikowaniu w innym wydawnictwie tekstu złożonego do danego czasopisma (do pobrania).
Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów. Lista recenzentów za poprzednie lata zamieszczona jest na stronie internetowej czasopisma.