Studia Informatica Pomerania

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

ISSN: 2451-0424     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si
CC BY-SA   Open Access 

Wymogi formalne

1. Minimalna objętość artykułu to 20.000 znaków ze spacjami (0,5 arkusza), natomiast maksymalnie 10-12 stron maszynopisu sformatowanego według wskazań.
2. Tekst powinien być przygotowany w programie Microsoft Office Word, zgodnie z następującymi wytycznymi (domyślne ustawienia programu Microsoft Office Word):
• format strony A4
• marginesy: 2,5 cm
• interlinia: 1,5
• Tekst główny: czcionka Times New Roman 12 pkt., wyrównanie: do lewej, wcięcie z lewej pierwszego wiersza: 1,25 cm
• Tytuły podrozdziałów: czcionka Times New Roman 12 pkt., pogrubiona, wyrównanie do lewej
• ponumerowane strony
• WYŁĄCZONA opcja dzielenia wyrazów
• proszę NIE STOSOWAĆ w tekście WERSALIKÓW i KAPITALIKÓW
• tabele, wykresy, rysunki, schematy (edytowalne), wraz z tytułami i wskazaniem źródła umieszczone we właściwym miejscu w tekście, bez ramek- niezależnie od tekstu przekazać pliki źródłowe, jeżeli tabele, wykresy itp. były wykonane w programach Excel, Statistica, Illustrator, Corel Draw, Power Point itp.
- wymiary: szerokość – 124 mm, wysokość – 150 mm
- minimalna wielkość fontu 6 pkt, maksymalna 10 pkt wzory – preferowany program Math Type lub w innym edytorze wzorów (edytowalne)
 ‒ wielkość czcionki i krój, takie jak w publikacji tekst zasadniczy
• zdjęcia, skany wraz z tytułami i wskazaniem źródła umieszczone we właściwym miejscu w tekście‒ każdy element graficzny należy dodatkowo przekazać w OSOBNYM PLIKU ŹRÓDŁOWYM
‒ fotografie powinny być przygotowane w rozdzielczości 300 dpi i zapisane w jednym z formatów JPG, TIF lub PDF
• elementy graficzne w skali szarości‒ z wyjątkiem materiałów, które będą drukowane w kolorze, na co potrzebna jest wcześniejsza zgoda
3. Dla bibliografii i sposobu cytowań obowiązuje styl APA (Zob. szczegóły).
4. Do artykułu należy dołączyć jego streszczenie w j. polskim i angielskim (maksymalnie 1000 znaków ze spacjami), tłumaczenie tytułu oraz słowa kluczowe (3-5) w języku angielskim i polskim.
5. Należy podać również kody klasyfikacji Jel (Zob. szczegóły) 
6. Na potrzeby POL-Indexu należy również określić typ artykułu (Zobacz wskazówki szczegółowe).
7. Prosimy też o podanie informacji o autorze/autorach: imię, nazwisko, tytułu i/lub stopień naukowy, pełna nazwa uczelni/instytucji, którą autor reprezentuje, nr telefonu (do wiadomości redakcji), adres e-mail
8. Uzyskanie ZGODY WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH i podanie żródła pochodzenia materiałów wykorzystanych w pracy jest obowiązkiem autora.
9. Układ artykułu powinien być zgodny z poniższym WZOREM.
10. Teksty niespełniające wymogów nie będą przyjmowane.
11. Nadesłane teksty podlegają recenzji naukowej. Do publikacji w „Studia Informatica Pomerania” będą kierowane teksty, które uzyskały pozytywną recenzję.
12. Materiały przekazane do Wydawnictwa to:• plik w programie Microsoft Office Word
• ten sam plik w formacie PDF
• pliki źródłowe wykresów, tabel, schematów, fotografii, skanów, wzorów

 

Streszczenie

Tabele, rysunki, wzory