Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 41/3 2015
MIEDZYNARODOWA POZYCJA INWESTYCYJNA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ NA POCZĄTKU XXI WIEKU

Autorzy: Ewa Bilewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: międzynarodowa pozycja inwestycyjna USA aktywa i pasywa zagraniczne
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (199-212)

Abstrakt

Celem artykułu jest charakterystyka międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Stanów Zjednoczonych. W pierwszej części przedstawiono skalę i zmiany w strukturze międzynarodowej pozycji inwestycyjnej tego kraju, natomiast w drugiej najważniejsze konsekwencje jej pogarszania. Zaliczono do nich powstanie i narastanie globalnej nierównowagi płatniczej, wzrost zadłużenia zagranicznego USA, rosnącą podatność tego kraju na odpływ kapitału zagranicznego, ryzyko pogarszania się salda dochodów w bilansie płatniczym w przyszłości oraz rosnące zaangażowanie zagranicznych rządów w amerykańską gospodarkę.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dooley M., Folkerts-Landau D., Garber P., An essay on the Revived Bretton Woods System, NBER Working Paper No. 9971, wrzesień 2003.
2.G7 Borrowing from Abrod, „Finance & Development” 2012, IMF, June Vol. 49, No. 2.
3.International Capital Mobility: Which Structural Policies Reduce Financial Fragility? An Economic Policy Reforms: Going for Growth Report, OECD Economic Policy Papers 2012, No. 2.
4.Jackson J, The United States as a Net Debtor Nation; Overview of the International Investment Position, CRS Report RL 32964, 2013, www.fas.org/sgp/crs/row/RL32964.pdf.
5.Knap R., Nakonieczna-Kisiel H., Tendencje i czynniki zmian międzynarodowej pozycji inwestycyjnej krajów Unii Europejskiej w latach 2000–2012, „International Business and Global Economy” 2014, nr 33.
6.Lesonss of the Global Crisis for Macroeconomic Policy, IMF 2009, www.imf.org/external/np/pp/eng/2009/021909.pdf.
7.Mann C., Inernational Capital Flows and the Sustainability of the US Current Account Deficit, w: The Long – Term International Economic Position of the United States, Peterson Institute for International Economics, Special Report 2009.
8.Morrison W., Labonte M., China’s Holdings of U.S. Securities: Implications for the U.S. Economy, CRS Report RL 34314, 2011, www.fas.org/sgp/crs/row/RL34314.pdf.
9.Nakonieczna-Kisiel H., Rezerwy walutowe we współczesnej gospodarce światowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 764, Studia i Prace WNEiZ nr 33, t. 1, Szczecin 2013.
10.Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach, Difin, Warszawa 2007.
11.Schmitt-Grohe S., Uribe M, International Macroeconomics, www.econ.umn.edu/~deniz/teaching_spring2012/uribe-schmitt%20grohe-2011.pdf.
12.Serven L., Nguyen H., Global Imbalances: Origins and Prospects, The World Bank Research Observer 2013, wbro.oxfordjournals.org.
13.Sobański K., Zjawisko globalnej nierównowagi a stabilność rozwoju gospodarki światowej – ujęcie retrospektywne i prospektywne, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 238, Łódź 2010.
14.World Economic Outlook Database, www.imf.org.
15.www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Pages/external-debt.aspx.