Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-22
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Koncepcja społecznej odpowiedzialności w biznesie jako źródło innowacyjności

Autorzy: Ewa Stawicka
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: innowacje konkurencyjność społeczna odpowiedzialność zrównoważony rozwój
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:16 (315-330)
Klasyfikacja JEL: Q01
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Zagadnienie poprawy konkurencyjności przez wdrażanie innowacji nabiera ogólnego znaczenia. W erze niepewności i braku stabilności koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu może stać się cennym atutem przedsiębiorstwa, przewagą konkurencyjną i źródłem tworzenia innowacji, jeżeli jest odpowiednio wykorzystana do wzmocnienia jego potencjału i zasobów. Podkreślić można, że CSR i innowacyjność ściśle się ze sobą wiążą, jak również innowacyjność sprzyja CSR i wzajemnie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie danych na temat stanu i potencjału innowacyjności w powiązaniu ze społeczną odpowiedzialnością i zrównoważonym rozwojem. Innowacyjność wymaga większej kreatywności, poszukiwania nowych źródeł wzrostu, lepszego zarządzania zasobami, ryzykiem, środowiskiem, a społeczna odpowiedzialność w biznesie daje ku temu impulsy i podstawy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bartkowiak, G. (2011). Społeczna odpowiedzialność biznesu. w aspekcie teoretycznym i empirycznym. Warszawa: Difin.
2.Bartkowiak, R. (2008). Historia myśli ekonomicznej. Warszawa: PWE.
3.Eurostat Statistics Database [inn_cis6_type].
4.Grant, R.M. (2011). Współczesna analiza strategii. Warszawa: Ofi cyna Wolters Kluwer.
5.Klimek, J. (2014). Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań. Warszawa: Difin.
6.Wołoszyn, J., Stawicka, E., Ratajczak, M. (2012). Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
7.Borys, T. (2012). Trwały i zrównoważony rozwój. W: W. Gasparski (red.), Biznes. Etyka. Odpowiedzialność, s. 474–488. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
8.Ćwik, N. (2011). Społeczna odpowiedzialność biznesu i innowacje. W: M. Bonikowska, M. Grewiński (red.), Nowa polityka społeczna. Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu, s. 232–259.Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP.
9.Jaruzelski B., Loehr J., Holman R. (2012). The Global Innovation 1000: Making Ideas Work. Startegy+ Business, 69.
10.Porter, M.E. , Kramer, M.R. (2011). Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa. Harvard Business Review Polska.
11.Rok, B. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu. W: W. Gasparski (red.) Biznes. Etyka. Odpowiedzialność, s. 423–433. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
12.Raport FOB (2012). Innowacyjność a społeczna odpowiedzialność biznesu wśród największych przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Millward Brown dla FOB.
13.Raport GUS (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011–2013.Warszawa: GUS.
14.Raport PARP (2015). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
15.Raport PARP (2012). Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Projekt finansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Pobrano z: http: