Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
KOMPETENCJE POKOLENIA Y – WYBRANE ASPEKTY

Autorzy: Ewa Mazur-Wierzbicka
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: pokolenie Y kompetencje wykształcenie
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (307-320)

Abstrakt

Zmiany dokonujące się zarówno w społeczeństwie, jak też w gospodarce wymagają nowego spojrzenia na kwestie szeroko rozumianych kompetencji, szczególnie w odniesieniu do młodego pokolenia – pokolenia Y, które stanowić będzie w przeciągu kilku lat istotną część zasobów rynku pracy. Wobec tego za cel artykułu przyjęto przybliżenie wybranych kompetencji członków pokolenia Y. Celowi pracy podporządkowano jej układ. W części pierwszej dokonano charakterystyki pokolenia Y na tle pokolenia X i BB. W części drugiej ukazano zagadnienia związane z wykształceniem pokolenia Y, a następnie odniesiono się do ich kompetencji. W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu oraz wyniki badań wtórnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czarnik Sz., Turek K., Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków, PARP, Warszawa 2013.
2.Czarnik Sz., Turek K., Aktywność zawodowa Polaków, PARP, Warszawa 2012.
3.Górniak J. (red.), Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce, PARP, Warszawa 2013.
4.Jelonek M., Antosz P., Balcerzak-Raczyńska A., Przyszłe kadry polskiej gospodarki, PARP, Warszawa 2014.
5.Jelonek M., Studenci – przyszłe kadry polskiej gospodarki, PARP, Warszawa 2011.
6.Kosa U., Strzelec D., Zarządzanie pracownikami pokolenia Y, http://kadry.nf.pl/Artykul/8560/Str_2/Zarzadzanie-pracownikami-pokolenia-Y/motywacja-pokolenie-Y-trendyzarzadzanie/ (dostęp 4.09.2014).
7.Macky K., Gardner D., Forsyth S., Generational Differences at Work: Introduction and Overview, „Journal of Managerial Psychology” 2008, Vol. 23, Issue 8.
8.Reeves T.C., Reeves, Oh E., Generational Differences, w: M.J. Spector, M.D. Merrill, J. van Merrienboer, M.P. Driscoll (red.), Handbook of Research on Educational Communications and Technology: A Project of the Association for Educational Communications a
9.Smolbik-Jęczmień A., Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y – podobieństwa i różnice, „Nauki o Zarządzaniu” 2013, nr 1(14),
10.Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
11.Szczucka A., Turek K., Worek B., Rozwijanie kompetencji przez dorosłych Polaków, PARP, Warszawa 2014.