Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/2-24
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/2 2016
PROBLEMY ROZWOJU INTELIGENTNYCH MIAST W POLSCE

Autorzy: Ewa Pancer-Cybulska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ewa Szostak
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: inteligentne miasto ranking inteligentnych europejskich miast polityka spójności krajowa polityka miejska
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:14 (281-294)
Klasyfikacja JEL: R10 R50 O20 O30 Q00
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W okresie programowania 2014–2020 w polityce spójności UE wyraźna jest tendencja wzmacniania roli miast. W Polsce uchwalono dokument Krajowa Polityka Miejska 2023, który wskazuje na wagę i rolę miast w generowaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy. Celem artykułu jest wskazanie problemów i uwarunkowań rozwoju miast inteligentnych w Polsce. Badania oparto na studiach literatury przedmiotu oraz analizie dokumentów krajowych i UE dotyczących polityki miejskiej. Do problemów funkcjonowania miast zalicza się m.in. zjawisko rozlewania miast, wyludniania śródmieść, rosnące zatłoczenie dróg i zanieczyszczenie środowiska, niestabilność otoczenia gospodarczego w gospodarce globalnej, zjawisko starzejącego się społeczeństwa. Strategicznym celem Krajowej Polityki Miejskiej 2023 jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy, a także poprawienie jakości życia mieszkańców. Wnioski płynące z analizy tych dokumentów wskazują jednoznacznie, że rozwój miasta w XXI wieku powinien być podporządkowany koncepcji miast inteligentnych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.A harmonised definition of cities and rural areas: the new degree of urbanisation (2014). Brussels: European Commission.
2.Gotlib, D., Olszewski, R. (red.) (2016). Smart City – Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Pobrane z: http://www.smart-cities.eu/?cid=3&ver=3 (11.05.2016).
3.Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy (2011). Bruksela: Komisja Europejska DG ds. Polityki Regionalnej.
4.Nowakowska, A., Przygodzki, Z., Rzeńca, A. (red.) (2016). EkoMiasto i społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
5.Pancer-Cybulska, E. (2014). Miasta w polityce spójności Unii Europejskiej. Studia i Prace WNEiZ. Gospodarka regionalna i międzynarodowa, 37 (3).
6.Polityka spójności na lata 2014–2020 (2013). Panorama, 48.
7.Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020. Umowa Partnerstwa. (2014). Warszawa: MIiR.
8.Przyszłość miast, miasta przyszłości. Strategie i wyzwania, innowacje społeczne i technologiczne (2013). Raport ThinkTank sp. z o.o. Warszawa.
9.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie EFRR i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, Dz. Urz. UE 2013 L 347.
10.Stawasz, D., Sikora-Fernandez, D. (red.) (2015). Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city. Placet.
11.Szostak, E. (2015). Inteligentne specjalizacje w rozwoju regionu. W: Zeszyty Naukowe UE w Katowicach. Katowice.
12.UNWTO Annual Report 2014.