Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica

Aktualnie: Studia Informatica Pomerania

ISSN: 0867-1753     eISSN: 2300-410X    OAI    DOI: 10.18276/si.2015.36-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / ZN 863 SI nr 36
Wykorzystanie globalnej sieci w procesie internacjonalizacji MSP

Autorzy: Adriana Ćwiertnia
Briese Shipping Agency Ltd.

Ewa Frąckiewicz
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: MSP Internet internacjonalizacja
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (65-74)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie, w jaki sposób globalna sieć wpływa na proces umiędzynaradawiania się małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Wybór tej grupy firm wynika z dwóch głównych przyczyn: ich udziału i roli w gospodarce oraz ograniczonych zasobów w stosunku do dużych podmiotów. W artykule, w oparciu o charakterystykę procesu internacjonalizacji za pomocą konwencjonalnych i niekonwencjonalnych modeli, przedstawiono uniwersalne cechy Internetu wpływające na zmianę ich kształtu w wymiarze czasowo-przestrzennym. Postawiono tezę, że aktywne wykorzystanie przez MSP globalnej sieci w każdej sferze działalności (zaopatrzeniowej, produkcyjnej, handlowej, kadrowej itd.) znacząco zmniejsza bariery ich wejścia na rynki zagraniczne, ułatwia ekspansję na rynkach lokalnych oraz przyczynia się do poprawy efektywności działań.Artykuł ma charakter przeglądowy i powstał na podstawie literatury przedmiotu z zakresu zarządzania i marketingu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Annual Report on European SME’s 2013/2014 (2014), http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2014/annual-report-smes-2014_en.pdf, (9.02.2015).
2.Bridgewater S., The Internationalization Process and Types of Firms, in: International Business, Theories, Ploiceis and Practices, red. M. Tayeb, Pearson Education, Halow, w: Teorie Internacjonalizacji, M. Gorynia, B. Jankowska, www.mariangorynia.pl/prasa
3.Dominiak P. (2005), Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
4.Dominiak P., Wasilczuk J., Daszkiewicz N. (red.) (2005), Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich, Scientific Publishing Group, Gdańsk.
5.Frąckiewicz E., Grzesiuk A. (2013), Model of the SME’s internationalization through e‑commerce. Preliminary verification and development of the model, „International Journal of Management Cases”, vol. 15, iss. 2.
6.Gorynia M., Jankowska B. (2007), Teorie Internacjonalizacji, „Gospodarka Narodowa”, nr 10, http://www.mariangorynia.pl/prasa/gn/Teorie%20internacjonalizacji,%20GN_2007_nr_10.pdf, (15.01.2015).
7.Johanson J., Wiedersheim-Paul F. (1975), The internationalization of the firm: Four Swedish Cases, „Journal of Management Studies”, nr 11, w: K. Kozioł-Nadolna (2013), Internacjonalizacja działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu procesów
8.innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce, Ce De Wu Sp. z o.o., Warszawa.
9.Karasiewicz G. (2013), Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer, Warszawa.
10.Naisbitt J. (1995), Global Paradox, Nicholas Brealey Publishing Limited, London.
11.Pietrasieński P. (2005), Międzynarodowe strategie marketingowe, PWE, Warszawa.
12.Pietresiński P. (2012), Ścieżki internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa – podejście ewolucyjne, w: Marketing Międzynarodowy. Uwarunkowania i kierunki rozwoju, J.W. Wiktor, A. Żbikowska, PWE, Warszawa.