Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.43/2-05
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 43/2 2016
SREBRNY MARKETING A SPOŁECZNA ODOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

Autorzy: Ewa Frąckiewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: srebrny marketing przedsiębiorstwa CSR
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:10 (53-62)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Demograficzny obraz wielu rynków, w tym także polskiego, wskazuje jednoznacznie, że proces starzenia się społeczeństwa będzie się pogłębiał. Oznacza to, że wśród klientów firm coraz większy udział będą mieli seniorzy (definiowani według wieku kalendarzowego, przyjęty próg 60+). Jednocześnie nasilające się inne zjawiska w otoczeniu przedsiębiorstw, których głównym źródłem jest globalizacja, skłaniają, a nawet zmuszają je do stosowania koncepcji marketingu zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem artykułu jest opisanie i zanalizowanie problemu stosowania marketingu wobec osób starszych, tworzących szczególny segment rynku. Wysunięto wniosek, że kształtowanie relacji z klientami-seniorami, z racji potencjalnie słabszej ich pozycji względem firmy, powinno opierać się przede wszystkim na transparentności, rzetelności i uczciwości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.A Glossary of Terms for Community Health Care and Services for Older Person 2004. Pobrane z: http://www.whglibdoc.who.int.
2.Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge, s. 20, http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Ageing%20report.pdf.
3.Avramow, D., Maskova, M. (2003). Active Ageing in Europe, 1, Population Studies 41. Strasburg: Council of Europe Publishing.
4.Błędowski, P. (2002). Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starszych. Warszawa: SGH.
5.Błędowski, P., Dzięgielewska, M., Szatur-Jaworska, B. (2006). Podstawy gerontologii społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr.
6.Bombol, M., Słaby, T. (2011). Konsument 55+. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
7.Bugajska, B. (2005). Tożsamość człowieka w starości. Studium socjopedagogiczne. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
8.Drucker, P. (2001). Myśli przewodnie Druckera. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
9.Dubnicka, B., Siwek, A. (2004). Dochody osób w wieku poprodukcyjnym w Polsce. W: I. Roeske-Słomka (red.), Prace statystyczne i demograficzne, 48. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 45, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
10.Golinowska, S. (2012). Srebrna gospodarka – ekonomiczny wymiar procesu starzenia się populacji, 134–147. W: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
11.Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Encyklopedia CSR. Pobrane z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/spoleczna--odpowiedzialnosc-biznesu-csr/.
12.Prognoza ludności na lata 2014–2050 (opracowana 2014 r.). Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050--opracowana-2014-r-,1,5.html.
13.Public Policies across OECD Countries. Pobrane z: http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/pension_glance-2005-sum-pl.pdf?expires=1451745660&id=id&accname=guest&checksum=83FDEA9BDE16EF15EACFDA34951DB6BD.
14.American Marketing Association, Definition of Marketing. Pobrane z: https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx.
15.Jurek, Ł. (2012). Ekonomia starzejącego się społeczeństwa. Warszawa: Difin.
16.Kryszkiewicz, Cz. (2006). Aktywne życie seniorów warunkiem pomyślnego starzenia się. W: S. Steuden, M. Marczuk (red.), Starzenie się a satysfakcja z życia (s. 281–282). Lublin: Wydawnictwo KUL.
17.Kusińska, A. (red.). (2002). Warunki życia osób starszych i ich zachowań rynkowych. Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji.
18.Stiglitz, J.E. (2004). Globalizacja. Warszawa: PWN.
19.Trequer, J.-P. (2007). Le Senior Marketing. Paris: Dunod.