Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-02
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Wybrane aspekty strategii konkurowania polskich firm wcześnie umiędzynarodowionychw ocenie menedżerskiej

Autorzy: Ewa Baranowska-Prokop
Instytut Miedzynarodowego Zarządzania i Marketingu

Tomasz Sikora
Instytut Miedzynarodowego Zarządzania i Marketingu
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwo wcześnie umiędzynarodowione born global strategie konkurowania strategie hybrydowe
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (19-32)
Klasyfikacja JEL: L10 M10 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest przedstawienie i ocena wybranych aspektów wykorzystywania przewag konkurencyjnych oraz strategii konkurowania polskich przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych (PWU). Klasyfi kacja strategii konkurowania oparta jest na koncepcji M.E. Portera. Wyniki wcześniej przeprowadzonych przez autorów badań wskazują, iż najlepszą strategią konkurencyjną dla tego typu fi rm jest silne różnicowanie oferty produktowej (dyferencjacja). Rezultaty prezentowanego poniżej kolejnego badania wskazują na interesującą obserwację: istnienie relatywnie słabej zależności między przyjętą strategią konkurowania a wynikami ekonomicznymi polskich PWU. Wniosek ten może być wyjaśniony istnieniem czynników makroekonomicznych, jak: niskie koszty pracy, korzystny kurs wymienny złotego, które przeważyły niedostatki wynikające z niekonsekwentnej implementacji (niekonsekwentnego wdrożenia i stosowania) przyjętej strategii konkurowania. Zastosowaną metodą badawczą jest analiza statystyczna (analiza regresji) danych uzyskanych poprzez wywiady ankietowe przeprowadzone metodą CATI na dwóch próbach reprezentatywnych polskich PWU.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baranowska-Prokop, E., Sikora, T. (2014). Relationship between Competitive Strategies and the Success Perception of Polish Born Globals. International Journal of Management and Economics, 43, 94–113.
2.Baranowska-Prokop, E., Sikora, T. (2015). Competitive strategy versus sector-specifi c determinants
3.in success perception of Polish born globals. Journal of International Studies, 8 (1), 9–21.
4.Baroto, M.B., Abdullah, M.M., Wan, H.L. (2012). Hybrid Strategy: A New Strategy for Competitive Advantage. International Journal of Business and Management, 7 (20), 120–133.
5.Cieślik, J. (2010). Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Aktualne tendencje – implikacje dla polityki gospodarczej. Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego.
6.Duliniec, E. (2011). Koncepcje przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Rozważania terminologiczne. Gospodarka Narodowa, 1–2, 63–80
7.Faulkner, D., Bowman, C. (1992). Generic strategies and congruent organizational structures: some suggestions. European Management Journal, 10 (4), 494–499.
8.Gleason, K.C., Madura, J., Wiggenhorn, J. (2006). Operating characteristics, risk, and performance of born-global fi rms. International Journal of Managerial Finance, 2 (2), 96–120.
9.Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
10.Hill, C.W.L. (1988). Differentiation versus low cost: or differentiation and low cost: a contingency framework. Academy of Management Review, 13 (3), 401–412.
11.Jolly, V.K., Alahuhta, M., Jeannet, J. (1992). Challenging the Incumbents: How High Technology Start-ups Compete Globally. Journal of Strategic Change, 1, 71–82.
12.Knight, G., Cavusgil, S.T. (1996). The born global fi rm: A challenge to traditional internationalization
13.theory. W: S. Cavusgil i T. Madsen (red.), Advances in international marketing 8. Greenwich: JAI Press.
14.Knight, G., Cavusgil, S.T. (2005). A taxonomy of born global fi rms. Management International Review, 45 (3), 15–35.
15.Kowalik, I., Baranowska-Prokop, E. (2013). Determinanty powstawania i motywy ekspansji polskich przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Gospodarka Narodowa, 4, 41–64.
16.Leitner, K.-H., Güldenberg, S. (2010). Generic strategies and fi rm performance in SMEs: a longitudinal study of Austrian SMEs. Small Business Economics, 33, 169–189.
17.Murray, A.I. (1988). A Contingency View of Porter’s „Generic Strategies”. Academy of Management Review, 13 (3), 390–400.
18.Majkgard, A., Sharma, D.D. (1999). Client-Following and Market-Seeking Strategies in the Internationalization of Service Firms. Journal of Business-to-Business Marketing, 3 (3)
19.1–40.
20.Oviatt, B.M., McDougall, P.P. (1994). Toward a Theory of International New Ventures. Journal of International Business Studies, 25, 45–64.
21.Porter, M.E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York: The Free Press.
22.Przybylska, K. (2013). Born Global – nowa generacja małych przedsiębiorstw. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.. Raport „Przedsiębiorczość w Polsce”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, wrzesień 2014. Pobrano z: http://www.mg.gov.pl/fi les/upload/2
23.%C5%9B%C4%87%20w%20Polsce_www_ost_20140925.pdf (15.01.2016).
24.Rennie, M.W. (1993). Global Competitiveness: Born Global. McKinsey Quarterly, 4, 45–52.
25.Rialp, A., Rialp, J., Urbano, D., Vaillant, Y. (2005). The Born Global Phenomenon: A Comparative
26.Case Study Research. Journal of International Entrepreneurship, 3 (2), 133–171. Sleuwaegen, L., Onkelinx, J. (2010), Internationalization strategy and performance of small and medium size enterprises. Working Paper Research, National Bank of Belgium, 197.
27.Spanos, Y.E., Zaralis, G., Lioukas, S. (2004). Strategy and Industry Effects on Profi tability:
28.Evidence from Greece. Strategic Management Journal, 25, 139–165.
29.Wu, H.-L., Lin, B.-W., Chen, C.-J. (2007). Contingency view on technological differentiation and firm performance: evidence in an economic downturn. R&D Management, 37 (1), 75–88.