Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 39/3 2015
CHARAKTERYSTYKA ORGANIZACJI ZESPOŁÓW WIEDZY – UJĘCIE TEORETYCZNE

Autorzy: Ewa Stroińska
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Justyna Trippner-Hrab
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Słowa kluczowe: zarządzanie zespołami zarządzanie wiedzą organizacja
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (209-218)

Abstrakt

W obecnych czasach kompetentne organizacje to takie, które nie tylko posiadają pojedynczych pracowników reprezentujących różne umiejętności oraz charakteryzujących się rozbudowaną wiedzą ogólną i specjalistyczną, ale również takie, które posiadają pracowników potrafiących współpracować razem tworząc zespoły wiedzy. Istotnym jest właściwe budowanie i zarządzanie podmiotami gospodarczymi, gdzie winna występować równowaga między doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami zatrudnionych, dzięki czemu zwiększa się kreatywność i potencjał nie tylko indywidualny, ale i zbiorowy. Nowoczesne firmy dążąc do sukcesu i budowania przewagi konkurencyjnej zdają sobie coraz częściej sprawę, że nie są w stanie osiągnąć określonych efektów odwołując się jedynie do tradycyjnych rozwiązań systemu zarządzania. Z tego też względu poszukują nowych rozwiązań wspierających efektywność i skuteczność ich funkcjonowania. Jednym z pomysłów jest zwrócenie uwagi na kompetencje i adekwatne zarządzanie nimi. Kompetencje są pochodną wiedzy, która skumulowana jest w umysłach pojedynczych pracowników. Zarządzający uświadamiają sobie, że sukces nie jest jedynie wysiłkiem pojedynczych pracowników, ale całych zespołów, w których dokonuje się proces kodyfikacji wiedzy. Istotnym, zatem jest właściwe budowanie i zarządzanie podmiotami, gdzie winna występować równowaga miedzy doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami zatrudnionych, dzięki czemu zwiększa się kreatywność i potencjał nie tylko indywidualny, ale i zbiorowy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baruk J., Zespołowe formy działalności innowacyjnej, w: Cz. Sikorski, T. Czapla, M. Malarski (red.), Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Metody i techniki zarządzania, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
2.Brzeziński M., Organizacje kreatywna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
3.Centrum Integracji Społecznej „Integro”, „Biuletyn Informacji Publicznej” nr 3, Urząd Miasta Lublin, Lublin 2007.
4.Fontainha E., Gammon-Leary P., Communities of Practice and Virtual Learning Communities: Benefits, Barriers and Success Factors, e-Learning Papers 2007, No. 5, www.elarningpapres.eu (dostęp 12.10.2011).
5.D. Gach, Procesy zespołowego uczenia się, w: A. Stabryła (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 715, Kraków 2006.
6.Gartton C., Wegryn K., Managing without Walls, Maximize Success with Virtual, Global, and Cross-Culture Teams, MC Press, Lewisville 2006.
7.Golińska-Pieszyńska M., Polityka a współczesne procesy innowacyjne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
8.Grześ A., Korzyści i zagrożenia w outsourcingu personalnym, w: E. Jędrych, J. Lendzion (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnych organizacjach, Politechnika Łódzka, Łódź 2010.
9.Janiszewska M., Zarządzanie kompetencjami osób drogą do osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: T. Bernat (red.), Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
10.Milton N., Knowledge Management for Teams and Project, Neal-Schuman Publishers, London 2005.