Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2015.11-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 3/2015 (11)
Instytucja incompatibilitas w prawie samorządu terytorialnego

Autorzy: Ewa Koniuszewska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: zakaz łączenia funkcji radni pracownicy samorządowi niepołączalność zakaz łączenia stanowisk
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:20 (39-58)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 974

Abstrakt

Istotę incompatibilitas stanowi zakaz łączenia przez jedną osobę dwóch lub więcej funkcji publicznych, przy czym niedopuszczalność kumulowania przez dany podmiot tych funkcji zachodzi wówczas, jeśli pomiędzy wynikającymi z nich kompetencjami występuje wewnętrzny konflikt. Konflikt ten wpływa z kolei negatywnie na jakość, efektywność i bezstronność wykonywanych zadań. W celu eliminowania ujemnych następstw realizacji przez osoby pełniące funkcje publiczne rozbieżnych kompetencji, nieodzowne stało się zatem ustanowienie zakazów łączenia określonych funkcji z innymi funkcjami lub stanowiskami państwowymi, a także ze sprawowaniem mandatu przedstawicielskiego. Adresatami tych zakazów są, między innymi, radni i pracownicy samorządowi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cieleń A., w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
2.Cudowski B., Ograniczenia swobody zatrudnienia pracowników samorządowych i członków korpusu służby cywilnej, w: Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie terytorialnym, red. W. Sanetra, Białystok 2001.
3.Czaplicki K.W., Dauter B., Kisielewicz A., Rymarz F., Samorządowe prawo wyborcze. Komentarz, Warszawa 2006.
4.Czeszejko-Sochacki Z., Prawo parlamentarne w Polsce, Warszawa 1997
5.Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, wyd. 16, Warszawa 2014
6.Grajewski K., Konstytucyjna regulacja zasady incompatibilitas a inne przepisy dotyczą- ce sprawowania mandatu posła i senatora, „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 1.
7.Jagoda J., Ograniczenia antykorupcyjne dotyczące radnych, „Samorząd Terytorialny” 1998, nr 6.
8.Jagoda J., w: Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Kraków 2005.
9.Jaroszyński K., w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, Warszawa 2011.
10.Jochymczyk A., w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2010.
11.Lis-Staranowicz D., Niepołączalność (incompatibilitas) mandatu parlamentarnego w Konstytucji PR z dnia 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 2000, nr 1.
12.Lis-Staranowicz D., Niepołączalność (incompatibilitas) mandatu parlamentarnego według ustaw samorządowych, „Państwo i Prawo” 2000, z. 10.
13.Lis-Staranowicz D., Incompatibilitas (niepołączalność) w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Studia Prawnicze” 2002, nr 1.
14.Lis-Staranowicz D., Niepołączalność mandatu parlamentarnego w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 2005
15.Płażek S., w: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.
16.Rzetecka-Gil A., Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Komentarz, Warszawa 2009.
17.Rzetecka-Gil A., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2009
18.Sypniewski Z., Szewczyk M., Status prawny radnego. Książka pomocna każdemu radnemu, Zielona Góra 1999
19.Szewc A., Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa 2008.
20.Szewc A., w: A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Samorząd gminny. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2005.
21.Szewc A., w: A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2012.
22.Szewc A., Szewc T., w: Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, red. A. Szewc, Warszawa 2011.
23.Wierzbica A., Ograniczenia antykorupcyjne w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2008.
24.Zubik M., Ustrojowe założenia niepołączalności mandatu parlamentarnego, „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 4.
25.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
26.Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).
27.Ustawa z 5.06.1992 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 1992 r., nr 56, poz. 274 z późn. zm.).
28.Ustawa z 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j.. Dz.U. z 2006 r., nr 216, poz. 1584 z późn. zm.).
29.Ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.).
30.Ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.).
31.Ustawa z 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.).
32.Ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z. 2008 r., nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
33.Ustawa z 5.01.2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r., nr 21, poz. 112 z późn. zm.).
34.Wyrok NSA z 29.01.2002 r., sygn. akt II SA/Wr 2764/01, „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” 2002, nr 2, poz. 47.
35.Wyrok WSA we Wrocławiu z 2.07.2009 r., sygn. akt III SA/Wr 140/09, LEX nr 553403.
36.Wyrok WSA we Wrocławiu z 9.07.2010 r., sygn. akt III SA/Wr 150/10, „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” 2011, nr 1, poz. 53.
37.Wyrok WSA w Lublinie z 2.12.2010 r., sygn. akt III SA/Lu 397/10, LEX nr 757140.
38.Wyrok WSA w Szczecinie z 3.04.2012 r., sygn. akt II SA/Sz 118/12, CBOSA.
39.Wyrok NSA z 15.11.2012 r., sygn. akt II OSK 2094/12, CBOSA.
40.Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 29.11.2012 r., sygn. akt II SA/Go 770/12, CBOSA.
41.Wyrok NSA z 10.01.2013 r., sygn. akt II OSK 2896/12, LEX nr 1254207.
42.Wyrok NSA z 9.07.2013 r., sygn. akt II OSK 1418/13, CBOSA.
43.Wyrok NSA z 3.09.2013 r., sygn. akt II OSK 1781/13, CBOSA.
44.Wyrok WSA w Bydgoszczy z 18.02.2014 r., sygn. akt II SA/Bd 107/14, LEX nr 1457733.
45.Wyrok WSA w Poznaniu z 27.03.2014 r., sygn. akt IV SA/Po 620/13, LEX nr 1453291.