Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.46/1-07
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 46/1 2016
MIEJSCE OSÓB STARSZYCH NA POLSKIM RYNKU PRACY

Autorzy: Ewa Mazur-Wierzbicka
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rynek pracy zmiany demograficzne starzejące się społeczeństwo
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (93-106)
Klasyfikacja JEL: J11 J40
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Starzenie się populacji uznać należy za jeden z podstawowych i nieodwracalnych procesów, jego przebieg, stopień zaawansowania uwarunkowany jest głównie poziomem rozwoju społeczeństwa. W Polsce zjawisko to przybrało na sile o wiele bardziej niż w krajach Europy Zachodniej (co zresztą było charakterystyczne dla krajów tzw. postkomunistycznych). W artykule ukazano zmiany, jakie dokonały się w strukturze podaży na rynku pracy w kontekście procesu starzenia się społeczeństwa.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Averting the Old Age Crisis. Policies to Protect the Old end Promote Growth. A World Bank Policy Research Report (1994).Washington–New York .
2.GUS (2014b). Prognoza ludności na lata 2014–2050.Warszawa: GUS.
3.Holzer, J. Z. (2003). Demografia. Warszawa: PWE.
4.Jurek, Ł. (2012). Ekonomia starzejącego się społeczeństwa. Warszawa: Difin.
5.Mazur-Wierzbicka, E. (2012). Ochrona środowiska a integracja europejska. Warszawa: Difin.
6.Odnowiona Strategia UE Dotycząca Trwałego Rozwoju, Rada Unii Europejskiej. (2006). Bruksela, 10917/06.
7.OECD (2010). Health at a Glance: Europe 2010. OECD Publishing.
8.OECD (2011). Health at a Glance 2011. OECD indicators. OECD Publishing.
9.Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Informacja prasowa, 16 lutego 2016 r. (2016). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
10.Seshamani, M. Gray, A. (2002). The Impact of ageing on expenditures in the National Health Service. Age and Ageing, nr 31, s. 297 i nast.
11.Sprostanie wyzwaniom związanym ze skutkami starzenia się społeczeństwa w UE. (2009). Komisja Wspólnot Europejskich, KOM (2009) 180 wersja ostateczna, Bruksela.
12.Squires, D. (2013). Multinational Comparisons of Health Systems Data, 2012, The Commonwealth Fund.
13.Stefaniak, I. M. (2013). Sytuacja na rynku pracy a reforma emerytalna i wsparcie dzietności. W: D. Kotlorz (red.), Społeczno-ekonomiczne problemy rynku pracy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
14.http://ec.europa.eu/eurostat