Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.42/1-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 42/1 2015
Wpływ decyzji planistycznych na decyzje uczestników rynku nieruchomości na przykładzie stargardzkiego rynku nieruchomości

Autorzy: Iwona Foryś
Uniwersytet Szczeciński

Ewa Putek-Szeląg
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: analiza rynku nieruchomości miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:14 (135-148)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przeprowadzono analizę wpływu decyzji planistycznych na zmiany zachodzące na lokalnym rynku nieruchomości. Badane są etapy procesu planistycznego związane z: uchwaleniem studium kierunków zagospodarowania terenu, uchwałą gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwałą o przyjęciu planu miejscowego, i skutki tych działań dla uczestników wybranego rynku nieruchomości w Stargardzie Szczecińskim, w województwie zachodniopomorskim. Celem badania jest identyfikacja wskazanych związków na wybranym rynku nieruchomości, na którym można wyodrębnić poszczególne etapy planowania przestrzennego, oraz siły i kierunku analizowanych związków. W analizie wykorzystano dane z Rejestru Cen i Wartości Starostwa Powiatowego, zasób danych statystyki i informacji publicznej oraz badania własne autorek.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cymerman R., Telega T. (2006), Rola rzeczoznawcy majątkowego przy opłatach planistycznych i adiacenckich, „Rzeczoznawca Majątkowy”, nr 51, s. 11–13.
2.Foryś I. (2013), Gentrification on the Example of Suburban Parts of the Szczecin Urban Agglomeration, „Real Estate Management and Valuation”, vol. 21, nr 3, s. 5–14.
3.Foryś I., Nowak M. (2014), Zarządzanie przestrzenią w gospodarowaniu nieruchomościami, Poltext, Warszawa.
4.Friedmann J. (2004), Strategic Spatial Planning and the Longer Range, „Planning Theory and Practice”, vol. 5, nr 1, s. 49–67.
5.Krajewska M., Źróbek S., Šubic Kovač M. (2014), The Role of Spatial Planning in the Investment Process in Poland and Slovenia, „Real Estate Management and Valuation”, vol. 22, nr 2, s. 52–66.
6.Uchwała nr XXVII/263/2000 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 26 października 2000 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego.
7.Taylor S.F. (2011), Financial Crisis in the European Union: The Cases of Greece and Ireland, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg.
8.Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU z 2003 r., nr 80, poz. 647 ze zm.
9.Rejestr Cen i Wartości prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim.