Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

Aktualnie: Marketing i Zarządzanie

ISSN: 1509-0507     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/pzfm.2015.38-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / ZN 865 PZFiM nr 38
Zmiany w zachowaniach konsumentów na rynku turystycznym w erze społeczeństwa twórczego

Autorzy: Ewa Markiewicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Agnieszka Niezgoda
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: konsument społeczeństwo twórcze prosument rynek turystyczny
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:10 (37-46)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Ważnym trendem wpływającym na zachowania konsumentów jest rozwój tzw. społeczeństwa twórczego, którego cechą jest umiejętność kreatywnego reagowania na zmiany otoczenia i chęć współdziałania z producentami na rynku. Związany jest on z erą społeczeństwa informacyjnego, którego cechą jest możliwość nawiązywania kontaktów i natychmiastowe korzystanie z informacji. Rynek turystyczny może być bardzo dobrym przykładem tych zmian z uwagi na globalny charakter oraz wyjątkową złożoność produktu. Celem artykułu jest przegląd zmian zachowań konsumentów na rynku turystycznym z uwzględnieniem cech społeczeństwa informacyjnego oraz społeczeństwa twórczego. Artykuł ma charakter przeglądowy, a szczególna uwaga została poświęcona zjawisku prosumpcji oraz indywidualizacji zachowań konsumentów.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Clero C., Gloton R., Twórcza aktywność dziecka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1976.
2.Florida R., Narodziny klasy kreatywnej: oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, tłum. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
3.Goban-Klas T., Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: Szanse, zagrożenia, wyzwania, Fundacja Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999.
4.Godowska M., Recenzja książki: R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, tłum. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 414 s., Studia Regionalne i Lokalne nr 3(49), Scholar, Warszawa 2012.
5.Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A., Rynek turystyczny. Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
6.Kotler Ph., Kartajaja H., Setiawan I., Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek? MT Biznes, Warszawa 2010.
7.Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, red. A. Zorska, M. Molęda-Zdziech, B. Jung, Oficyna Wyd. SGH, Warszawa 2014.
8.Markiewicz E., Rola społeczności wirtualnej w kształtowaniu produktu na rynku turystycznym, „Folia Turistica” 2013, nr 29.
9.Nęcka E., Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2005.
10.Nęcka E., Psychologia twórczości, GWP, Sopot 2012.
11.Niezgoda A., Prosumers in the tourism market: the characteristics and determinants of their behaviour, „Poznań University of Economics Review” 2013, No. 4, Vol. 13.
12.Niezgoda A., Rola doświadczenia w zachowaniach konsumenta na rynku turystycznym. Koncepcja ekonomii doświadczeń i marketingu doznań, „Folia Turistica” 2013, nr 28 (1).
13.Niezgoda A., Wpływ cech rynku turystycznego na zachowania prosumentów, w: Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Zmiany, bariery, innowacje, red. G. Gołembski, A. Niezgoda, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2014.
14.Prahalad C.K., Ramaswamy V., Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa 2005.
15.Słownik współczesnego języka polskiego, Wilga, Warszawa 1996.
16.Szewczuk W., Słownik psychologiczny, Warszawa 1985.
17.Teczka trendów 2012, www.4prm.com/trendy/teczka_trendow_2012.html (4.04.2013).
18.Toffler A., Trzecia fala, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2001.