Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Etyka wydawnicza

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, że autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy itp.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma wprowadza odpowiednie procedury swoiste dla reprezentowanej dziedziny bądź dyscypliny nauki.

W wypadku artykułów będących wynikiem pracy co najmniej dwóch autorów należy złożyć odpowiednie oświadczenia o ich wkładzie w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, wniosków itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł.

W trosce o jakość i rzetelność naukową wydawanego czasopisma wszystkie wykryte przypadki „ghostwriting”, a także „guest autorship” będące przejawem nierzetelności naukowej, będą ujawniane wraz z powiadomieniem instytucji, w której autor jest afiliowany. Redakcja jest zobligowana do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. Redakcja uzyskuje informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów ("financial disclosure").

Autor/zy wypełnia/ją stosowne oświadczenia:

-       oświadczenie o rzetelności naukowej

-        oświadczenie o wkładzie Autorów

Artykuły osób, które nie zastosują się do tych wymogów zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

W swojej działalności kierujemy się procedurami wypracowanymi przez Comittee on Publication Ethics (COPE)

Committee of Publication Ethics (COPE)