Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Wymogi wydawnicze

Artykuły mogą być napisane w następujących językach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim bądź rosyjskim.

Tekst artykułu nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani rozpatrywany pod kątem publikacji w innym czasopiśmie

Struktura artykułu:

streszczenie w języku polskim (maksymalnie 0,5 strony),  zawierające: cel artykułu, rodzaj wykorzystanego podejścia badawczego/metodologii badawczej i główne wnioski/wyniki badań,
3-5 słów kluczowych w języku polskim,
kody Classification System for Journal Articles (kody JEL można sprawdzić: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php)
wprowadzenie, z wyraźnie określonym celem artykułu,
części właściwe artykułu (od 3 do 6),
podsumowanie,
bibliografia,
tytuł artykułu oraz streszczenie w języku angielskim (takie samo jak polskie) wraz z podaniem autora tłumaczenia (nawet jeśli jest nim sam autor artykułu),
słowa kluczowe w języku angielskim.


Objętość łączna artykułu – około 20 000 znaków, czyli 12-14 stron.

Plik artykułu powinien być zapisany jako dokument w programie Word.

Czcionka stosowana w części zasadniczej artykułu: Times New Roman 12 pkt. Tekst wyjustowany.

W podtytułach należy zastosować bold (pogrubienie)

Marginesy: 2,5 cm każdy.

Odstęp między wierszami (interlinia): 1,5.

Wypunktowanie – prosimy o stosowanie wyłącznie cyfr arabskich lub liter a), b)…do wypunktowania.

Wyliczanie – prosimy o stosowanie wyłącznie myślników jako znaków wyliczania (–).

W artykule można używać pogrubionych liter i kursywy, nie stosować zaś: podkreśleń, podziałów stron i sekcji oraz tzw. „miękkich enterów” (kombinacja klawiszy Shift+Enter)

Tabele, rysunki, wykresy, schematy − maks. szerokość – 12,5 cm, maks. wysokość – 17,0 cm; wyłącznie w układzie pionowym; proszę nie przekraczać szerokości. Muszą być czytelne w wersji czarno-białej. Nie mogą być skanowane.

Tytuły i numery tabel (proszę używać wyłącznie opisów „Tabela”), umieszczone nad tabelami, wyjustowane; koniecznie proszę podać pełne źródła – pod tabelą, odpowiednio sformatowane

Tytuły i numery innych elementów graficznych (proszę używać wyłącznie opisów „Rys.”), umieszczone pod elementami graficznymi; wyjustowane, koniecznie dołączyć pełne źródła, odpowiednio sformatowane.

Do rysunków powinien być dołączony plik źródłowy, np. Excel, gdyż rysunek musi umożliwiać edycję, w celu jego ujednolicenia do całości publikacji. Proszę nie wklejać rysunków czy tabel nieedytowalnych.

Przypisy i bibliografia - w stylu APA