Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2543-5574    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Procedura recenzji

Etap 1

Po wpłynięciu artykułu następuje jego wstępna ocena (przez redaktora tematycznego bądź/i naczelnego czasopisma) dotycząca zgodności treści artykułu z tematyką oraz spełnienia wymogów formalnych (m.in. objętość, redakcja tekstu, cytowania, jakość elementów graficznych, streszczenie). W przypadku publikacji współautorskich konieczne jest precyzyjne określenie udziału poszczególnych autorów w realizacji danego dzieła i złożenie przez nich stosownego oświadczenia (o wkładzie autora/autorów). Autor/zy jest/są zobowiązany/i do wypełnienia oświadczenia o niepublikowaniu w innym wydawnictwie tekstu złożonego do danego czasopisma. Stosowne oświadczenia dostępne są w dziale: wskazówki dla autorów – oświadczenia.

Pozytywna ocena w I etapie skutkuje przekazaniem artykułu do właściwej recenzji.

Etap 2

Do każdej publikacji powoływanych jest co najmniej dwóch recenzentów, zatrudnionych w wiodących uczelniach w Polsce i za granicą, spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora artykułu. W uzasadnionych przypadkach dla autorów spoza Uniwersytetu Szczecińskiego, recenzentem może być pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego. Recenzje są wykonywane w systemie „double-blind review proces” (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości). Recenzent powinien wypełnić stosowną deklarację. Recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji (w obecnej formie albo po uwzględnieniu uwag recenzenta) lub jego odrzucenia. Formularz recenzji jest dostępny na stronie internetowej. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawnione. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów. Lista recenzentów za poprzednie lata zamieszczona jest również na stronie internetowej czasopisma.

Etap 3

Warunkiem opublikowania artykułu są dwie pozytywne recenzje. Recenzję uznaje się za negatywną przede wszystkim, gdy niedostateczny jest poziom merytoryczny artykułu, tytuł opracowania całkowicie nie odpowiada jego treści; treść opracowania nie dotyczy zagadnień związanych z tematyką zeszytu naukowego oraz wybór źródeł nie jest właściwy i aktualny.

W razie otrzymania jednej pozytywnej i jednej negatywnej recenzji praca kierowana jest do trzeciego recenzenta, którego opinia jest wiążąca.

Procedura recenzji artykułów w czasopiśmie Marketing i Zarządzanie oparta jest na rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Formularz recenzji