Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016
NOWA METODOLOGIA SPORZĄDZANIA BILANSU PŁATNICZEGO

Autorzy: Halina Nakonieczna-Kisiel
Uniwersytet Szczeciński

Ewa Bilewicz
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: bilans płatniczy stary podręcznik bilansu płatniczego (BPM5) nowy podręcznik bilansu płatniczego (BPM6)
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:15 (69-83)
Klasyfikacja JEL: F34
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest identyfikacja najważniejszych zmian w statystyce bilansu płatniczego spowodowanych wprowadzeniem w 2009 roku nowego podręcznika bilansu płatniczego BPM6, który zastąpił obowiązujący od 1993 roku BPM5. Jako problem badawczy przyjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie są różnice w wartości poszczególnych pozycji bilansu płatniczego zestawionych według nowego i starego podręcznika. Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej scharakteryzowano zmiany wprowadzone w BPM6 w statystyce bilansu płatniczego, w drugiej ich wpływ na poszczególne pozycje bilansu płatniczego Polski w 2013 roku. Wyniki badań wskazują, że po zmianie metodologii największe różnice w bilansie płatniczym Polski odnotowano na rachunku finansowym oraz w saldzie błędów i opuszczeń.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.IMF (2009). Balance of Payments and International Investment Position Manual. Sixth Edition BPM6. Pobrano z: http://www.imf.org (10.09.2015).
2.NBP (2014a). Bilans płatniczy – nowe standardy statystyczne (BPM6). Pobrano z: http://www.nbp.pl (2.10.2015).
3.NBP (2014b). Informacja o zmianach w statystyce bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w 2014 roku. Pobrano z: http://www.nbp.pl (2.10.2015).
4.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 555/2012 z 22.06.2012 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyki Wspólnoty w zakresie bilansu płatniczego, międzynarodowego handlu usługami i zagranicznych inwestycji bezpośrednich w odniesieniu do aktualizacji wymogów dotyczących danych oraz definicji. Pobrano z: http://eur-lex.europa.eu (30.10.2015).
5.Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z 9.12.2011 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego w zakresie statystyki zagranicznej, EBC/2011/23. Dz.U. L65/1. Pobrano z: http://www.ecb.europa.eu/ (30.10.2015).