Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2015.118-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 118 2015
Wpływ kondycji finansowej podmiotów leczniczych na stabilność finansową jednostek samorządu terytorialnego

Autorzy: Ewa Kosycarz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Słowa kluczowe: system ochrony zdrowia podmioty lecznicze SPZOZ zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (197-210)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu było przedstawienie skali zadłużenia publicznej służby zdrowia, prób reformowania podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz zagrożeń dla stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego wynikających z działań podmiotów leczniczych podległych JST. W artykule zostały porównane 3 typy podmiotów leczniczych podległe JST: -dwa niebędące przedsiębiorcami: jednostki budżetowe i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej) -spółki kapitałowe. Analiza porównawcza została skupiona na ryzyku poniesienia przez JST ciężaru zadłużania się podległych podmiotów leczniczych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Malinowska – Misiąg E., Misiąg W., Tomalak M., Centralne Finansowanie Ochrony Zdrowia i Edukacji w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2008
2.P. Walczak (red.), Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, Wyzwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014
3.Zołotar A. (red.), Spółki jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014
4.Informacja o wynikach kontroli. Działalność szpitali samorządowych przekształconych w spółki kapitałowe, NIK, Warszawa 2.03.2015
5.Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia 2014, Pierwsza edycja, PWC, Styczeń 2014,
6.Sytuacja finansowa szpitali w Polsce, Raport firmy Magellan 2014,
7.Nowosielska K., Samorządy nie muszą prowadzić szpitali, Rzeczpospolita, e-wydanie, http://beta.rp.pl/artykul/1190671-Samorzady-nie-musza-prowadzic-szpitali.html, 02.04.2015
8.Pismo Ministra Zdrowia do Marszałka Senatu z dnia 21.01.2014 r.,
9.Źródła internetowe:
10.http://www2.mz.gov.pl
11.http://www.mz.gov.pl
12.http://www.magellansa.pl
13.www.portalzdrowie.pl
14.http://www.senat.gov.pl
15.Ustawy:
16.Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240
17.Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654
18.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135