Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-30
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/2 2016
Wspólnoty lokalne – obszar przemian instytucjonalnych

Autorzy: Ewa Zeman-Miszewska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: wspólnota lokalna instytucje zmiany instytucjonalne
Rok wydania:2016
Liczba stron:14 (421-434)
Klasyfikacja JEL: P30 P35
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Problemy przemian instytucjonalnych zachodzących we współczesnej gospodarce rynkowej mogą być rozpatrywane z różnych punktów widzenia, a jednym z nich jest perspektywa wspólnoty lokalnej tworzącej podstawowe, możliwe do bezpośredniego oglądu otoczenie człowieka. Wspólnoty lokalne, które uznawane są za podstawę tworzonego oddolnie społeczeństwa demokratycznego, mogą być różnie defi niowane. Niewątpliwie podstawą ich konstytuowania jest świadomość wspólnego interesu związanego z użytkowanym terytorium. Społeczności związane miejscem zamieszkania, podobnie jak i inne nawet niewielkie grupy, połączone wspólnym interesem, mają zdolność do tworzenia własnych instytucji dla zapewnienia efektywności podejmowanych działań. Przerwanie procesów ewolucji instytucji zachodzące w wyniku nowych okoliczności zewnętrznych dezintegruje środowiska lokalne. Zmiany lokalnych norm i reguł zachowań tworzą ryzyko zaniku społeczności lokalnych lub całkowitej zmiany charakteru wspólnot.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Birkhӧlzer, K. (2006). Lokalny rozwój gospodarczy i jego potencjał. W: E. Leś, M. Ołdak (red.), Z teorii i praktyki gospodarki społecznej, s. 25–54. Warszawa: Collegium Civitas Press.
2.Galbraith, J.K. (1973). Społeczeństwo dobrobytu – nowe państwo przemysłowe. Warszawa: PIW.
3.Gorzelak, G., Jałowiecki, B., Dziemianowicz, W., Roszkowski, W., Zarycki, T. (1998). Dynamika i czynniki sukcesu lokalnego w Polsce. W: G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Koniunktura i mobilizacja społeczna w gminach, s. 81–92. Studia Lokalne i Regionalne
4.Hayek, F.A. von (1945). The Use of Knowledge in society. The American Economic Review, 4, 519–53.
5.Hayek, F.A. von (2004)..Zgubna pycha rozumu. Kraków: Arcana.
6.Hodgson, G.M. (2003). The Mystery of the Routine. The Darwinian of an Evolutionary of Economic Changenomiqe, 54 (2), 355–384.
7.Kleer, J. (2013). Globalizacja a systemy polityczne. W: E. Mączyńska, J.J. Michałek, J. Niżnik (red.), Kryzysy systemowe, s. 51–76. Warszawa: PAN – Komitet Prognoz Polska 2000 Plus.
8.Kondratowicz, A. (2011). Mechanizmy kształtujące ład instytucjonalny w erze globalizacji – refleksje ekonomisty. W: J. Kleer, A. Wierzbicki, Z. Strzelecki, L. Kuźnicki (red.), Wizja przyszłości Polski, s. 84–104. Warszawa: PAN – Komitet Prognoz Polska 200
9.Lechner, F.J., Boli, J. (2004). The Globalization Reader. Oxford: Blackwell Publishing.
10.Lissowska, M. (2008). Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce. Warszawa: C.H. Beck.
11.Majer, A. (2011). Lokalność w cieniu globalizacji. Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska.
12.Miszewski, M. (2013). Perspektywy trwałości współczesnego systemu kapitalistycznej gospodarki rynkowej. Przegląd Zachodniopomorski, 3, 229–242.
13.North, D.C. (2014). Zrozumieć przemiany gospodarcze. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
14.Ostrom, E. (2013). Dysponowanie wspólnymi zasobami. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
15.Staniszkis, J. (2003). Władza globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
16.Starosta, P. (2001). Społeczne skutki globalizacji. W: J. Klich (red.), Globalizacja, s. 41–64. Kraków: Instytut Studiów Strategicznych.
17.Szczepański, M.S. (2002). Społeczności lokalne i regionalne a ład kontynentalny i globalny. Kraków: Wydawnictwo WAM.
18.Sztompka, P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
19.Sztompka, P. (1997). Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, solidarność. Studia Socjologiczne, 4, 5–20.
20.Tönnies, F. (2008). Wspólnota i stowarzyszenie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
21.Wellman, B. (1999). Networks in the Global Village: Life in Contemporary Communities. Boulder: Westview Press.