Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2080-4881     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2015.40/2-23
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 40/2 2015
Kształtowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie na przykładzie gminy miejsko-wiejskiej Choroszcz

Autorzy: Ewa Rauba
Politechnika Białostocka
Słowa kluczowe: gmina systemy wodociągowe studnie systemy kanalizacyjne zbiorniki bezodpływowe przydomowe oczyszczalnie ścieków technologie
Rok wydania:2015
Liczba stron:10 (289-298)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Polska opracowała wiele aktów prawnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Uwzględniają one wymagania stawiane przez Unię Europejską. Problemy gospodarki wodnej i ściekowej można rozwiązać, realizując systemy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków lub budując indywidualne urządzenia. Zapewnienie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków spoczywa na gminach. Dopiero w przypadku niemożliwości budowy zbiorczych systemów kanalizacyjnych rozpatruje się stosowanie systemów kanalizacji bezodpływowej lub przydomowych oczyszczalni ścieków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 roku w sprawie ustanowienia ram dla działalności Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej.
2.Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991.
3.Obszary wiejskie w Polsce, GUS, Urząd Statystyczny w Olsztynie, Warszawa–Olsztyn 2011.
4.Rauba K., Kryterium społeczne realizacji inwestycji ochrony wód w gminie, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych” 2015, nr 54.
5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r., nr 75, poz. 690).
6.Statystyczne Vademecum Samorządowca 2014, Urząd Statystyczny w Białymstoku.
7.Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzU z 2001 r., nr 115, poz. 1229 z późn. zm.).
8.Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 1994 r., nr 89, poz. 414 z późn. zm.).