Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2016.44/1-16
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 44/1 2016
ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Autorzy: Ewa Mazur-Wierzbicka
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: rolnictwo ekologiczne rozwój Unia Europejska Polska
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (195-206)
Klasyfikacja JEL: Q10 Q50
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest próba ukazania kształtowania się rolnictwa ekologicznego w Polsce, głównie w okresie jej członkostwa w Unii Europejskiej, na tle pozostałych krajów Unii. Celowi artykułu podporządkowano części składowe tekstu, w których ukazano istotę rolnictwa ekologicznego i jego rozwój w krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Część pierwszą artykułu (teoretyczną) oparto na literaturze przedmiotu. W części drugiej przeprowadzono analizę omawianej problematyki przy wykorzystaniu dostępnych danych statystycznych ujętych w raportach krajowych i zagranicznych, sprawozdawczości statystycznej (GUS, Eurostat).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Błażej, J. (red.). (2011). Kompendium rolnictwa ekologicznego. Rzeszów: Wyd. UR.
2.Facts and Figures on Organic Agriculture in the European Unions (2013). European Union.
3.FiBL, IFOAM (2016). The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends, Frick. Bonn. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdpc440&plugin=1 (3.04.2016).
4.Komorowska, D. (2011). Porównanie gospodarstw ekologicznych z gospodarstwami konwencjonalnymi w obrębie grup obszarowych. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
5.Komorowska, D. (2012a). Intensywność produkcji i wyniki produkcyjne wybranych typów gospodarstw ekologicznych. Roczniki Naukowe SERiA, XIV (5), 107–112.
6.Komorowska, D. (2012b). Typ rolniczy a efektywność gospodarstw ekologicznych. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, seria G, 99 (4), 105–120.
7.Majewski, E. (2008). Trwały rozwój i trwałe rolnictwo – teoria a praktyka gospodarstw rolniczych. Warszawa: Wyd. SGGW.
8.Mebratu, D. (2008). Sustainability and Sustainable Development: Historical and Conceptual Review. Environ, Impact Assessment Review, 18 (6), 493–520.
9.Plan działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego w Polsce na lata 2011–2014 (2011). Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10.Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011–2012 (2013). Warszawa: GIJHARS.
11.Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013–2014 (2015).Warszawa: GIJHARS.
12.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 14.05.2002 r. w sprawie szczegółowych warunków wytwarzania produktów rolnictwa ekologicznego. Dz.U. nr 77, poz. 699.
13.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15.05.2002 r. w sprawie wykazu substancji dodatkowych, innych składników wspomagających i składników pochodzenia rolniczego wytworzonych metodami innymi niż ekologiczne dopuszczonych do stosowania przy wytwarzaniu produktów rolnictwa ekologicznego. Dz.U. nr 77, poz. 700.
14.Runowski, H. (1996). Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
15.Runowski, H. (red.). (2007). Finanse gospodarstwa rolnego. Materiały w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2007–2013”. Warszawa.
16.Runowski, H. (2009). Rolnictwo ekologiczne rozwój czy regres? Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 96 (4), 182–193.
17.Sołtysiak, U. (red.). (1993). Rolnictwo ekologiczne od teorii do praktyki. Warszawa: Stowarzyszenie EKOLAND.
18.Sołtysiak, U. (red.). (1995). Rolnictwo ekologiczne od producenta do konsumenta. Warszawa: Stowarzyszenie EKOLAND.
19.The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2008. International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) Bonn, Germany and Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, Switzerland.
20.Ustawa z 16.03.2001 r. o rolnictwie ekologicznym. Dz.U. nr 38, poz. 452.