Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Region turystyczny na tle teorii regionu ekonomicznego. Przyczynek do polskiej teorii

Autorzy: Waldemar A. Gorzym-Wilkowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Słowa kluczowe: region turystyczny region ekonomiczny
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (7-15)
Klasyfikacja JEL: R10 Z30 Z33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pojęcie region turystyczny bywa używane w różnych znaczeniach, w tym także w sensie ekonomicznym. Jednak wciąż istnienie ekonomicznego regionu turystycznego, jego delimitacja lub struktura są identyfikowane przez różnych autorów na podstawie bardzo różnych kryteriów. Co więcej, wśród kryteriów tych kluczowe znaczenie mają kwestie pozaekonomiczne. W tej sytuacji celowe jest wskazanie, że jako region turystyczny w ekonomicznym sensie powinien być rozumiany obszar, na którego gospodarkę w dominującym stopniu oddziałują ekonomiczne skutki ruchu turystycznego. Obszar taki składa się z „bazy” (którą stanowi obszar recepcji turystycznej) oraz z „zaplecza”, czyli obszaru produkcji dóbr konsumowanych w obszarze recepcyjnym. Wzajemne relacje pomiędzy „bazą” i „zapleczem” są właściwe dla regionu węzłowego, podczas gdy każda z tych części ma wewnętrznie charakter regionu strefowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beirman, D. (2003). Restoring Tourism Destinations in Crisis: A Strategic Marketing Ap-proach. Crows Nest: Allen and Unwin.
2.Borzyszkowski, J. (2012). Dyskusja nad pojęciem destynacja. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 20, 19–30.
3.Derek, M. (2008). Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego w Polsce. Maszynopis. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
4.Domański, R. (1972). Kształtowanie otwartych regionów ekonomicznych. Warszawa: PWE.
5.Dziewoński, K. (1961). Elementy teorii regionu ekonomicznego. Przegląd Geograficzny, XXXIII (4), 593–613.
6.Domański, R. (1976). Zarys teorii procesów w systemie osadniczym. Przegląd Geograficzny, XLVIII (2), 211–233.
7.Durydiwka, M., Kowalczyk, A. (2003). Region turystyczny a procesy globalizacji. Turyzm, 13 (1), 21–42.
8.Dziewoński, K. (1967a). Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań. Prace Geograficzne PAN, 63.
9.Dziewoński, K. (1967b). Teoria regionu ekonomicznego. Przegląd Geograficzny, XXXIX (1), 33–50.
10.Drzewiecki, M. (1980). Rola turystyki w rozwoju ekonomicznym wsi pomorskich. Warszawa: Instytut Turystyki.
11.Faracik, R. (2006). Turystyka w strefie podmiejskiej. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
12.Gaworecki, W.W. (1998). Turystyka. Warszawa: PWE.
13.Giezgała, J. (1977). Turystyka w gospodarce narodowej. Warszawa: PWE.
14.Grabowski, J. (2012). Uwarunkowania konkurencyjności turystycznej regionów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXX (3), 149–164.
15.Holden, A. (2006). Tourism Studies and the Social Sciences. London, New York: Routledge.
16.Klasik, A. (1971). Analiza wzrostu i przemian strukturalnych gospodarki regionalnej. Studia KPZK PAN, XXXV.
17.Kornak, A., Rapacz, A. (2001). Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
18.Kowalczyk, T. (2000). Geografia turyzmu. Warszawa: PWN.
19.Kruczek, Z., Zmyślony, P. (2010). Regiony turystyczne. Warszawa: Proksenia.
20.Kuciński, K. (1990). Podstawy teorii regionu ekonomicznego. Warszawa: PWN.
21.Kuciński, K. (1994). Geografia ekonomiczna. Warszawa: Oficyna SGH.
22.Liszewski, S. (2002). Region turystyczny. W: G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce (s. 91–94). Warszawa, Poznań: PWN.
23.Liszewski, S. (2003). Region turystyczny. Turyzm, 13 (1), 43–54.
24.Liszewski, S. (2009). Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej. Folia Turistica, 21, 17–30.
25.Łazarek, M., Łazarek, R. (2002). Gospodarka turystyczna. Warszawa: WSE.
26.Łazarek, R. (2004). Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia. Warszawa: WSE.
27.Malisz, B. (1984). Podstawy gospodarki i polityki przestrzennej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
28.Matczak, A. (1985). Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 5, 299–312.
29.Matczak, A., Suliborski, A. (1984). Funkcja turystyczna regionu Zbiornika Otmuchowskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 3, 99–117.
30.Mazurski, K.R. (2009). Region turystyczny jako pojęcie. Folia Turistica, 21, 7–15.
31.Mileska, M.I. (1963). Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju. Prace Geograficzne PWA, 43.
32.Molenda, M. (2012). Regionalny produkt turystyczny a region turystyczny. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 738, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 20 (4), 31–42.
33.Nawrot, Ł., Zmyślony, P. (2009). Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego. Kraków: Proksenia.
34.Panasiuk, A. (red.) (2006). Ekonomika turystyki. Warszawa: PWN.
35.Panasiuk, A. (red.) (2008). Gospodarka turystyczna. Warszawa: PWN.
36.Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2007–2011 (2013), Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki.
37.Rychłowski, B. (1967). Regionalizacja ekonomiczna. Zagadnienia podstawowe. Prace Geograficzne PAN, 64.
38.Saarinen, J. (2004). Tourist Destinations and the Production of Representations in Tourism. Nordic Geographical Publications, 32 (2), 1–9.
39.Sobotka, S. (2014). Próba wyznaczenia obszarów o najwyższym stopniu wykorzystania tury-stycznego jako przesłanki do regionalizacji turystycznej Polski. Turyzm, 24 (2), 36–43.
40.Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO (1995). Warszawa: WTO, ONZ.
41.Warszyńska, J., Jackowski, A. (1978). Podstawy geografii turyzmu. Warszawa: PWN.
42.Wróbel, A. (1965). Pojęcie regionu ekonomicznego a teoria geografii. Prace Geograficzne PAN, 48.
43.Wróbel, A. (1970). Zagadnienia delimitacji obszarów metropolitalnych. Wprowadzenie do dyskusji. Biuletyn KPZK PAN, 57, 7–20.
44.Zmyślony, P. (2003). Region turystyczny w ujęciu ekonomicznym. Turyzm, 13 (1), 105–115.