Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Regiony czy destynacje turystyczne. Kontrowersje wokół definiowania i nazywania

Autorzy: Zygmunt Kruczek
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Słowa kluczowe: region turystyczny destynacja turystyczna
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (39-47)
Klasyfikacja JEL: L83 M51 Z31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Region jest pojęciem szeroko stosowanym zarówno w życiu codziennym, jak i w polityce, gospodarce, administracji, zarządzaniu i poznaniu naukowym. Występuje w języku potocznym, medialnym, politycznym, gospodarczym, a przede wszystkim w naukowych. Celem artykułu jest pokazanie ewolucji pojęcia region turystyczny oraz wskazanie kontrowersji w jego definiowaniu i nazywaniu. Większość specjalistów zajmujących się geografią turyzmu uważa region turystyczny za kategorię istniejącą obiektywnie i dającą się wydzielić zarówno na podstawie analizy rozmieszczenia ruchu turystycznego, jak i zjawisk z nim związanych (np. walorów turystycznych, zagospodarowania turystycznego, podaży usług turystycznych). W literaturze oprócz terminu region turystyczny używa się zamiennie takich określeń, jak obszar turystyczny, obszar recepcji turystycznej, destynacja turystyczna. Termin tourism (tourist) destination, tłumaczony jako obszar recepcji turystycznej, określa dosłownie miejsce migracji i penetracji turystycznej. Pojęcie to stosowane jest w większości przypadków do analizy zjawisk turystycznych w wymiarze lokalnym lub regionalnym w odniesieniu do miejscowości, mikroregionów lub regionów bez specjalnej potrzeby definiowania. W artykule porównano znaczenie i zakresy tych terminów, zestawiając je w tabeli 1. Wypracowanie ujednoliconych standardów terminologicznych jest aktualnym wyzwaniem dla naukowców badających różnorodne aspekty zjawisk turystycznych lokowane w przestrzeni geograficznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bachvarov, M. (2003). Region turystyczny – nowa treść w starej formie. Turyzm, 13 (1), 5–19.
2.Bar, R., Doliński, A. (1976). Geografia turystyczna. Warszawa: WSiP.
3.Bartkowski, T. (1982). Podstawowe elementy teorii regionalizacji turystycznej. W: Regionalizacja turystyczna Polski. Poznań: Wyd. AWF.
4.Buhalis, D. (2000). Marketing the Competitive Destination of the Future. Tourism Management, 21 (1), 97–116.
5.Brzezińska-Wójcik, T., Świeca, A. (2016). Region – aspekty teoretyczne i wymiar praktyczny. W: T. Brzezińska-Wójcik, E. Skowronek, A. Świeca (red.), Od regionu geograficznego do regionu turystycznego. s. 9-38, Lublin: Wyd. UMCS.s. 9-38.
6.Butler, R.W. (1980). The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution. The Canadian Geographer, 24 (1), 5–12.
7.Deja, W. (1982). Problemy regionalizacji turystycznej. W: Regionalizacja turystyczna Polski. Poznań: Wyd. AWF.
8.Durydiwka, M., Kowalczyk, A. (2003). Region turystyczny a procesy globalizacji. Turyzm, 13 (1), 21–42.
9.Dziedzic, E. (1998). Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego. Monografie i Opracowania Szkoły Głównej Handlowej, 442.
10.Fyall, A., Garrod, B. (2005). Tourism Marketing: A Collaborative Approach. Clevedon: Channel View Publications.
11.Gołembski, G. (red.) (1999). Regionalne aspekty rozwoju turystyki. Warszawa, Poznań: PWN.
12.Haywood, K.M. (2006). Evolution of Tourism Areas and the Tourism Industry. W: R.W. Butler (red.), The Tourism Area Life Cycle. vol. 1: Applications and Modifications (s. 51–70). Clevedon Channel View Publications.
13.Iwicki, S. (1998). Turystyka w zrównoważonym rozwoju obszarów pojeziernych. Rozprawy Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, 87.
14.Jackson, J., Murphy, P. (2002). Tourism Destinations as Clusters: Analytical Experiences from the New World. Tourism and Hospitality Research, 4 (1), 36–52.
15.Jeffries, D. (2001). Governments and Tourism. Oxford: Butterworth-Heinemann.
16.Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2008). Przestrzeń gościnna – kilka uwag o konkurencyjności regionów. W:G. Gołembski (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacjis. 136 -1509. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
17.KE (2000). Towards Quality Coastal/Rural/Urban Tourism. Brussels: Enterprise Directorate-General – Tourism Unit.
18.Knox, P.L. (1998). Places And Regions In Global Context. Upper Sadle River: Prentice-Hall.
19.Kornak, A.S., Rapacz, A. (2001). Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
20.Kostrowicki, A. (1982). Terytorialne systemy rekreacyjne a regiony turystyczne. W: Regionalizacja turystyczna Polski. Poznań: Wyd. AWF.
21.Kowalczyk, T. (2000). Geografia turyzmu. Warszawa: PWN.
22.Kozak, M.W. (2009). Regiony turystyczne: aspekty użyteczności pojęcia. Folia Turistica, 21, 185–203.
23.Kruczek, Z. (2009). Region turystyczny jako podmiot edukacji. Folia Turistica, 21, 51–70.
24.Kruczek, Z., Zmyślony, P. (2014). Regiony turystyczne. Podstawy teoretyczne. Studia przypadku. Kraków: Proksenia.
25.Liszewski, S. (2003). Region turystyczny. Turyzm, 13 (1), 43–54.
26.Liszewski, S. (2005). Metropolitalny region turystyczno-wypoczynkowy. Przykład miasta Łodzi. Turyzm, 15 (1–2), 121–138.
27.Liszewski, S. (2008). Ewolucja poglądów na temat regionu turystycznego. Od regionu krajoznawczego po funkcjonalny. W: G. Gołembski (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji.s. 127-135. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
28.Machiavelli, A. (2001). Tourist Destinations as Integrated Systems. Tourist Review, 56 (3–4), 6–11.
29.Majewska, J. (2006). Samorządowy interwencjonizm lokalny w inicjowaniu procesów rozwojowych w turystyce. W: S. Wodejko (red.), Gospodarka turystyczna a grupy interesu (s. 115–128). Warszawa: Oficyna SGH.
30.Mazurski, K.R. (2009). Region turystyczny jako pojęcie. Folia Turistica, 21, 7–16.
31.Mazurski, K.R. (2014). Cywilizacyjna pozycja turystyki. Wrocław: Wyd. WSZ – Edukacja.
32.Middleton V. T. C., Clarke J. (2001) Marketing in Travel in Tourism, third edition, Butterworth-Heinemann, Oxford.
33.Mikos von Rohrscheidt, A. (2008), Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. GWSH Milenium, Gniezno.
34.Mikos von Rohrscheidt, A. (2009) Region jako cel współczesnej turystyki kulturowej. Folia Turistica, 21, 185–203. 71-94.
35.Mileska, M.I. (1963). Regiony turystyczne Polski. Stan aktualny i potencjalne możliwości rozwoju. Praca Geograficzna PAN, 43.
36.Nawrocka, E., (2013). Wizerunek obszaru recepcji turystycznej. Podstawy konceptualizacji i czynniki jego kreowania. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
37.Niezgoda, A. (2006). Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
38.Palmer, A., Bejou, D. (1995). Tourism Destination Marketing Alliances. Annals of Tourism Research, 22 (3), 616–629.
39.Plan kierunkowy zagospodarowania turystycznego Polski do roku 1990 (1971), Warszawa: GKKFiT, Instytut Turystyki.
40.Petrić, L., Mrnjavac, Ż. (2003). Tourism Destinations as a Locally Embedded System: Analogy between Tourism Destination and Industrial District. Tourism, 51 (4), 403–416.
41.Ritchie, J.R.B. (2000). Crafting a Destination Vision: Putting the Concept of Resident-Responsive Tourism Into Practice. W: C. Ryan, S. Page (red.), Tourism Management: Towards the New Millennium (s. 183–196). Oxford: Elsevier Science.
42.Sobotka, S. (2014). Próba wyznaczenia obszarów o najwyższym stopniu wykorzystania turystycznego jako przesłanki d..35 - 43o regionalizacji turystycznej Polski. Turyzm, 24 (2). S.35-43.
43.Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2003). Produkt turystyczny miejsca. Turyzm, 13 (1), 55–80.
44.Tzu-Kuan Hsu, Yi-Fan Tsai, Herg-Huey Wu (2009). The Preference Analysis for Tourism Choice of Destination. Tourism Managament, 30, 288–297.
45.Vanhove, N. (2005). The Economics of Tourism Destinations. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
46.Wallis, A. (1990). Socjologia przestrzeni. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza.
47.Warszyńska, J., Jackowski, A. (1978). Podstawy geografii turyzmu. Warszawa: PWN.
48.Zmyślony, P. (2003). Region turystyczny w ujęciu ekonomicznym. Turyzm, 13 (1), 105–115.
49.Żemła, M. (2010). Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.