Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.1.37-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (37) 2017
Ekonomiczne perspektywy funkcjonowania kolei wąskotorowych w Polsce jako atrakcji turystycznej

Autorzy: Michał Zajfert
Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Słowa kluczowe: turystyczny status powiatu kolej wąskotorowa turystyka aktywność turystyczna produkt turystyczny
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (147-157)
Klasyfikacja JEL: L83 Z32 Z33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem zainteresowania konsumenta staje się produkt turystyczny, w którego kreowaniu i organizacji ważnym elementem może być zabytek techniki, na przykład kolej wąskotorowa. Artykuł prezentuje uwarunkowania funkcjonowania kolei wąskotorowych w Polsce zarówno od strony popytowej – jak koleje te mogą być postrzegane przez turystów, jak i od strony podażowej poprzez analizę ograniczeń technologicznych i możliwości dalszego funkcjonowania. Koleje wąskotorowe spełniają obecnie rolę atrakcji turystycznej, dlatego popyt na ich usługi w decydującym stopniu jest determinowany atrakcyjnością regionu, w którym są one położone. Ponadto w gestii każdej z nich staje się ich historyczny wizerunek wynikający między innymi z rodzaju wykorzystywanej trakcji. Okazuje się, że użytkowanie parowozu ma znaczny wpływ na frekwencję, ale tylko w przypadku, gdy możliwe jest dostosowanie podaży do popytu, gdyż ograniczeniem okazują się czynniki o charakterze technicznym typowe dla kolei jako systemu transportowego. Przedstawiona w artykule analiza pokazuje, że kolej wąskotorowa jest typem atrakcji turystycznej o zbyt małej przepustowości (może ona obsłużyć jednocześnie zbyt mało turystów), aby oczekiwać od niej pełnego samofinansowania, także czynny parowóz nie przekłada się na znaczącą poprawę wyniku finansowego funkcjonowania całej kolei. Jednak atrakcyjna turystycznie kolej wąskotorowa podnosi walory regionu, przynosząc mu wielowymiarowe korzyści, co uzasadnia zaangażowanie lokalnych samorządów w opiekę nad kolejami wąskotorowymi będącymi najczęściej ich własnością.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamiak, P. (2014). Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków: wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych. Raport z badania 2013. Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
2.Davidson, R. (1996). Turystyka. Warszawa: PAPT.
3.Fiszer, K. (2014). Parowozy na wąskich torach odchodzą w ciszy. Rynek Kolejowy, 17 sierpnia.
4.Jakubowska, M., Bosiacki, S. (2015). Rynek usług turystycznych a rynek pracy w Polsce – ujęcie wielowymiarowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 847, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 1 (29), 31–56.
5.Kolejne fundusze na wąskotorówkę w Rewalu (2013). Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Pobrane z: https://kurierkolejowy.eu/aktualnosci/16664/kolejne-fundusze-na-waskotorowke-w-rewalu.html (8.10.2015).
6.Kotler, Ph. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner i S-ka.
7.Kowalewska, W. (2012). To wielka atrakcja turystyczna, ale na siebie nie zarabia. Gazeta Współczesna, 22 sierpnia.
8.Kruczek, Z. (2011). Atrakcje turystyczne. Fenomen. Typologia. Metody badań. Kraków: Proksenia.
9.Kruczek, Z. (2014). Frekwencja w atrakcjach turystycznych. Kraków, Warszawa: POT.
10.Lew, A. (1987). A Framework of Tourist Attraction Research. Annals of Tourism Research, 14 (4), 533–575.
11.Niezgoda, A., Markiewicz, E. (2014). Wpływ globalizacji i społeczeństwa informacyjnego na zachowania konsumentów na rynku turystycznym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 807, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3 (27), 227–242.
12.Piątek, A. (2012). Eksperci oceniają stan torowiska. Gazeta Średzka, 13 lipca.
13.Podsumowanie sezonu (2014). Powiat Średzki. Pobrane z: http://www.sredzkakolej.pl/news.html (8.10.2015).
14.Ustawa z 8.09.2000 o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Dz.U. nr 84, poz. 948.
15.Wall, G. (1997). Tourism Attractions: Points, Lines, and Areas. Annals of Tourism Research. Annals of Tourism Research, 24 (1), 240–243.
16.Walsh-Heron, J., Stevens, T. (1990). The Management of Visitor Attractions and Events. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.