Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.2.38-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (38) 2017
Kształcenie kadry hotelarskiej w szkołach średnich i wyższych w Polsce na tle wybranych krajów Europy

Autorzy: Piotr Dominik
Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji
Słowa kluczowe: edukacja hotelarstwo szkolnictwo zawodowe szkolnictwo średnie system szkolnictwa
Rok wydania:2017
Liczba stron:16 (31-46)
Klasyfikacja JEL: I21 I29 I39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena procesu kształcenia kadr hotelarskich na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz studiów wyższych w Polsce na tle innych krajów Europy. Dokonano analizy systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce zarówno na szczeblu średnim, jak i wyższym o profilu praktycznym. Podano przykłady rozwiązań systemowych w krajach europejskich, takich jak Niemcy, Anglia i Dania. Zaprezentowano również najlepsze szkoły hotelarskie z zagranicy, m.in. École hôtelière de Lausanne ze Szwajcarii. W dobie transformacji w szkolnictwie zawodowym nie sposób nie wspomnieć o Polskich Ramach Kwalifikacji i sposobie, w jakim funkcjonują w odniesieniu do Europejskich Ram Kwalifikacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biedrzycki, K., Chłoń-Domińczak, A., Chmielecka, E., Choińska-Mika, J., Dębowski, H., Kłobuszewska, M. i in. (2013). Raport o stanie edukacji 2012. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych.
2.Dziewulak, D. (2013). Kształcenie zawodowe w Polsce i w wybranych państwach Unii Europejskiej. Analizy BAS, 7 (95), 1–12.
3.Janowski, A. (2013). Motywy utworzenia europejskich ram kwalifikacji i krajowych ram kwalifikacji. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych.
4.Kachniewska, M. (2013). Oczekiwania przedsiębiorców branży hotelarskiej względem systemu kształcenia na poziomie wyższym. W: R. Pawlusiński (red.), Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki (s. 435–444). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
5.Kraśniewski, A. (2009). Proces Boloński to już 10 lat. Warszawa: Wyd. Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
6.Krysiak, E. (2015). Sukces w cieniu niżu. Forum Akademickie 05/2015, www.forumakademickie.pl 15.05.2015.
7.Kupisiewicz, C., Kupisiewicz, M. (2009). Słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Luck, A. (red.). (2011). Kształcenie i szkolenie zawodowe w Polsce. Charakterystyka ogólna. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.
9.MSiT (2016). Preferencje pracodawców branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej w zakresie sylwetki absolwenta szkolnictwa zawodowego. Warszawa 12/2016.
10.Najwyższa Izba Kontroli 2016, s. 9 Nr. Ewid. 15/2016/P/15/029/KNO Informacja o wynikach kontroli. System Szkolnictwa Zawodowego.
11.Płatos, B. (2008). Kształcenie zawodowe w wybranych krajach Europy. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
12.Płatos, B., Meluchnik, B., Górowska-Fells, M. (2012). Kształcenie zawodowe w wybranych krajach Europy. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.
13.Sitko, H. (2013). Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – krok po kroku. Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
14.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r., nr 244, poz. 1626)
15.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 17 lutego 2012 r., poz. 184).
16.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól (Dz.U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977).
17.Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., nr 205, poz. 1206).
18.student.wm.pl/269988,O-praktycznych-profilach-ksztalcenia-opowiada-dr-Lucyna-Kwiatkowska-Prorektor-WSIiZ.
19.html#axzz4sRiSh2fi (19.05.2015)
20.www.ehl.edu.eng (2.05.2014) www.hospitality.brookes.ac.uk (2.05.2014) www.hotelschool.cornell.edu (2.05.2014) www.tnsglobal.com (1.05.2014)