Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 82.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Eliminacja stereotypów związanych z płcią w dziedzinie edukacji – analiza prawno-międzynarodowych zobowiązań Polski
(Acta Iuris Stetinensis)
4/2015 (12) 2015 Przejdź
2. Edukacja w świadomości mieszkańców regionu pogranicza wschodniego
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2014 2014 Przejdź
3. Działalność edukacyjna leśnych kompleksów promocyjnych w polsce – wyniki badań
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 42/2 2015 2015 Przejdź
4. Autorytet króla w traktacie De institutione regii pueri
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 2016 2016 Przejdź
5. Edukacja ekonomiczna społeczeństwa a edukacja przedsiębiorczości
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 44/2 2016 2016 Przejdź
6. Strategia hands-on activity w kreowaniu geoproduktów w kontekście edukacji, interpretacji i promocji geodziedzictwa na Roztoczu (środkowowschodnia Polska)
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (29) 2015 2015 Przejdź
7. E-LEARNING JAKO ELEMENT LIFELONG LEARNING. PRZYKŁAD SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/3 2015 2015 Przejdź
8. Innowacyjny most edukacyjny nauczania logistyki w szkołach ponadgimnazjalnych – projekt platformy e-learningowej EduBridge
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
9. Analiza i ocena wybranych aspektów świadomości konsumenckiej na przykładzie młodych konsumentów
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 10 (2015) 2015 Przejdź
10. Edukacja włączająca w szkołach wyższych w Polsce
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
11. Smartfon w edukacji i komunikacji młodzieży gimnazjalnej a zagrożenie fonoholizmem
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 123 2016 2016 Przejdź
12. WYMIARY DOŚWIADCZEŃ W USŁUDZE EDUKACYJNEJ W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
13. GOTOWOŚĆ DO ZMIANY NAUCZYCIELI SZANSĄ EDUKACJI XXI WIEKU
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
14. Liebe, Freiheit und Patriotismus im Roman "Cordelia" von Caroline von Wolzogen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 26 2017 Przejdź
15. Turystyka i edukacja leśna a potrzeby współczesnych konsumentów
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
16. Środki wsparcia z Unii Europejskiej a diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwój innowacyjnych form kształcenia dla branży turystycznej
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (34) 2016 2016 Przejdź
17. Geoturystyka – nowe możliwości wykorzystania dziedzictwa ziemi w turystyce. Studium przypadku Krainy Wygasłych Wulkanów W Sudetach Zachodnich
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
18. Rozwój kompetencji przedsiębiorczych studentów w środowisku akademickim – zakres i uwarunkowania
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
19. Szanse i zagrożenia emancypacji poprzez edukację w szkole wyższej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
20. Między przetrwaniem a przemianą. Szkoła wyższa wobec fundamentalnej aporii .
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2016 2016 Przejdź
21. „Konwencje” i „inwencje” – kultura popularna i media jako przestrzeń badań porównawczych
(Rocznik Komparatystyczny)
7 (2016) 2016 Przejdź
22. Edukacyjne wspomaganie dorosłych w korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
23. Kształtowanie wrażliwości sumienia katechizowanej młodzieży w kontekście współczesnej aksjologii
(Colloquia Theologica Ottoniana)
2/2016 2016 Przejdź
24. Obserwacja wykorzystania cyfrowych i tradycyjnych źródeł informacji na zajęciach przez studentów
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
25. Tendencje rozwojowe narzędzi e-learningowych w szkolnictwie wyższym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
26. The Formation of the Brand of a Faculty on the Internet (on the example of the Department of Marketing and Advertising, the School of International Business, Omsk State University named after F.M. Dostoevsky)
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 126 (2) 2017 2017 Przejdź
27. Edukacyjny wymiar tweetów Papieża Franciszka
(Colloquia Theologica Ottoniana)
1/2016 2016 Przejdź
28. Lifelong Learning as an Important Element of the Social Integration of the Elderly
(Opuscula Sociologica)
nr 4/2016 2016 Przejdź
29. Pedagogiczny kontekst postrzegania człowieka starego i starości jako fazy życia przez kandydatów na nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2015 2015 Przejdź
30. Edukacja nieformalna bibliotek publicznych jako czynnik wspomagania procesu studiowania – przykładowe formy
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2013 2013 Przejdź
31. Czy dialog sokratejski może być konstruktywistyczny?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
32. Mobile Learning Concept and Infrastructure in Higher Education
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2015 2015 Przejdź
33. Na marginesie sporu. Akcja i reakcja studentów wobec reformy szkolnictwa wyższego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
34. (Lepsze) przygotowanie studentów i absolwentów szkół wyższych do wyzwań rynku pracy jako priorytet dzisiejszej edukacji
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
35. Edukacja zdalna formą kształcenia ukierunkowanego na studenta
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2013 2013 Przejdź
36. The Idea of Maritime Upbringing in Poland – the Tradition and Contemporary Manifestations
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 2017 2017 Przejdź
37. Kształcenie kadry hotelarskiej w szkołach średnich i wyższych w Polsce na tle wybranych krajów Europy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (38) 2017 2017 Przejdź
38. Wspólny-niespójny mianownik uczelni i muzeów
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2014 2014 Przejdź
39. Edukacja finansowa w Polsce na tle rozwiązań irlandzkich, szwajcarskich i amerykańskich
(Europa Regionum)
t. 32 2017 2017 Przejdź
40. Edukacja dzieci romskich na ziemi lubuskiej w latach 2004–2015
(Acta Politica Polonica)
2/2017 (40) 2017 Przejdź
41. Gry jako narzędzia wspierające proces edukacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
42. Rola organizacji odzysku w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
43. Inwestycja w rozwój kompetencji kluczowych wśród dzieci i młodzieży - studium przypadku
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 129 2017 2017 Przejdź
44. „Opowiadanie o życiu kobiety jest bezczelnością”
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (3) 2014 2014 Przejdź
45. Wykształcony muzealnik we współczesnym muzeum – próba diagnozy stanu obecnego i perspektyw jego zmian
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2018 2018 Przejdź
46. Samoocena studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w zakresie wybranych komponentów przygotowania muzycznego. Komunikat z badań
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
47. Od perkusji do orkiestry. Umiejętności studentów w zakresie stosowania instrumentów muzycznych w pracy z dziećmi w przedszkolu i w klasach I–III
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2017 2018 Przejdź
48. Nauczanie przedsiębiorczości na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w świetle Krajowych Ram Kwalifikacji – analiza efektów kształcenia i programów studiów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/3 2018 2018 Przejdź
49. O ROZUMIENIU, WDRAŻANIU I POTRZEBIE WYCHOWANIA MORSKIEGO. WYCHOWANIE MORSKIE W OPINIACH NAUCZYCIELI Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(Studia Maritima)
Vol. 30 2017 2017 Przejdź
50. Nowe paradygmaty wychowania w środowisku cyfrowym
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 25 2018 2018 Przejdź
51. Misja i współczesne role szkoły wyższej. Perspektywa socjologiczna
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
52. Uniwersytet ludowy. Relikt czy szkoła przyszłości?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
53. Językowa rzeczywistość edukacyjna w wielokulturowych Chinach. Jedność czy różnorodność?
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
54. Warunki konstruowania wiedzy o sobie w szkole wyższej przez osoby studiujące pedagogikę – raport z badań
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2017 (22) 2018 Przejdź
55. Miejsce edukacji przyrodniczo-leśnej w sektorze usług na przykładzie działalności Lasów Państwowych
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Przejdź
56. Społeczno-gospodarcze efekty doskonalenia jakości usług edukacyjnych w szkolnictwie wyższym
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 130 2018 2018 Przejdź
57. Miejsce edukacji z zakresu przedsiębiorczości w polskim systemie oświaty – próba oceny stanu dotychczasowego w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
58. Aspiracje edukacyjne Polaków w latach 2010–2017
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
59. Wpływ edukacji finansowej na świadomość podejmowanych decyzji finansowych przez społeczeństwo
(Europa Regionum)
t. 34 2018 2018 Przejdź
60. Myśl i postawa Edyty Stein inspiracją do budowania edukacyjnej kultury dialogu
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 26 2019 2019 Przejdź
61. Autonomia w przestrzeni akademickiej – znaczenia, doświadczenia, ograniczenia
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Przejdź
62. Autonomia edukacji akademickiej w warunkach centralizmu programowego i dekretowanych efektów kształcenia
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Przejdź
63. Autonomia, exodus, zaangażowanie
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Przejdź
64. Martha Nussbaum on the silent crisis of universities
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
2/2018 (24) 2019 Przejdź
65. Stanowisko rządu polskiego wobec protestu środowiska nauczycielskiego dotyczącego zmian w systemie oświaty w Polsce w 2019 roku
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Przejdź
66. Polityka tożsamości i wychowanie do demokracji i tolerancji w europejskim modelu państwa prawa wobec wyzwań różnorodności aksjologicznej i kulturowej Europy XXI wieku
(Acta Politica Polonica)
1/2020 (49) 2020 Przejdź
67. “Educare il corpo per salvare l’anima”. Sullo Splanamento de li Proverbii di Salomone di Girardo Patecchio
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
68. Transhumanistyczne wyzwania przyszłości. Wychowanie i edukacja
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
69. Sprawozdanie z konferencji „Edukacja, wychowanie, duszpasterstwo młodzieży wobec współczesnych wyzwań”, Koszalin, 23 listopada 2019 roku
(Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie)
nr 27 2020 2020 Przejdź
70. Brzechwy lekcja dawnego języka polskiego (na przykładzie zbioru Sto bajek)
(Studia Językoznawcze)
t. 19, 2020 2020 Przejdź
71. Build What You Think. Philosophical Education Using the LEGO-LOGOS Method
(Analiza i Egzystencja)
58 (2022) 2022 Przejdź
72. Rethinking Tourism Education in Georgia
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (54) 2018 2018 Przejdź
73. Polsko-niemiecka transgraniczna komunikacja specjalistyczna w ratownictwie medycznym – założenia projektu
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
74. Transformacja Estonii po rozpadzie Związku Radzieckiego. Determinanty historyczne i analiza porównawcza skutków
(Acta Politica Polonica)
2/2022 (54) 2022 Przejdź
75. Zur aktuellen Situation des deutschen Minderheitenunterrichts in Polen
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 32 2023 Przejdź
76. Prawo do edukacji osób z niepełnosprawnościami w dobie kryzysu pandemii COVID-19. Czy lekcja została odrobiona?
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2022 (39) 2022 Przejdź
77. Inkluzja społeczna kobiet i dzieci z niepełnosprawnościami a konflikt zbrojny
(Acta Iuris Stetinensis)
3/2022 (39) 2022 Przejdź
78. Samotny uniwersytet – jak uniwersytety mogą być razem w swojej samotności
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
79. Historyczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania powstania Uniwersytetu Szczecińskiego
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
T. 4 2022 Przejdź
80. Dlaczego prawo jest „niedostępne wzruszeniu poety”? Wybrani polscy literaci w gronie studentów prawa – historia rozczarowań
(Rocznik Komparatystyczny)
13 (2022) 2022 Przejdź
81. Hans Erich Troje, Humanizm i jurysprudencja
(Acta Iuris Stetinensis)
5/2022 (41) 2022 Przejdź
82. Tandemowa edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i polski jako język obcy – założenia projektu
(Studia Językoznawcze)
t. 22, 2023 2023 Przejdź
Strona