Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-41
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Tendencje rozwojowe narzędzi e-learningowych w szkolnictwie wyższym

Autorzy: Adam Stecyk
Uniwersytet Szczeciński WydziałZarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: edukacja szkolnictwo wyższe e-leaming technologie lCT
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:10 (417-426)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyzwania cywilizacyjne, przed którymi stoją podmio­ty szkolnictwa wyższego. Puuktem wyjścia rozważań jest odniesienie do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, zmian demograficznych, globalizacji i rozwoju technologii informacyjno­komunikacyjnych, jako głównych determinant zmian zachodzących w społeczeństwie i gospodar­ce. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano zarówno ogólne tezy dotyczące trendów rozwojowych państw i społeczeństw, jak i bardziej szczegółowe zmiany odnoszące się bezpo­średnio do szkolnictwa wyższego. Druga część artykułu wskazuje na ewolucję i zmiany na ryuku technologii lCT, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi e-learningowych. Główna teza artyku­łu zakłada, że utrzymanie i powiększanie przewagi koukurencyjnej na ryuku usług edukacyjnych przez podmioty akademickie wymaga monitoringu i elastyczności we wdrażaniu zarówno spraw­dzonych rozwiązań technologicznych, jak i poszukiwania nowych, innowacyjnych narzędzi edu­kacyjnych, zwiększających poziom jakości, użyteczności i efektywności dystrybuowanej wiedzy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czernecka, M., Hyla, M., Lais, S., Hoffman, T. (2012). Learnig Problems, E-solutions 2012.
2.W ars za wa. Pobrano z: http ://xy learningperspectives. pl/files/ted3 4 ieef3 23 4o0/raport-LPES-2012.pdf.
3.International trends in Higher Education 2015. Oxford University. Pobrano z: https://www.ox.ac.uk/sites/files/oxford/International%20Trends%20in%20Higher%20Ed ucation%202015.pdf.
4.Jajszczyk, A. (2010). Równe szanse dla uczelni publicznych i niepublicznych w strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku. W: J. Malec (red.), Perspektywy uczelni niepublicznych w strategiach rozwoju szkolnictwa wyższego (s. 19-27). Kraków:
5.Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
6.Pasternack, P., Bloch, R., Gellert, C., Holscher, M., Kreckel, R., Lewin, D., Lischka, I., Schildberg, A Future Forms and Systems of Study and the Challenges for Teaching and University Management. A study by HoF Wittenberg commissioned by the Austrian Fed¬eral Ministry for Education, Science and Culture, HoF Wittenberg - Institut fur Hochschulforschung an der Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg.
7.Stecyk, A (2009). Wykorzystanie technologii ICT w Polsce w świetle badań Światowego Forum
8.Ekonomicznego. E-mentor, 3 (30).
9.Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 r. Pobrano z: http://uczelnie2020.pl/. https://open-data.europa.eu/en/data/dataset/cordisref-data. http://www.hwwi.org/publikationen/research-paper.htrnl.
10.http://www3.wefomm.org.