Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw.2017.2-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / 2/2017 (22)
Językowa rzeczywistość edukacyjna w wielokulturowych Chinach. Jedność czy różnorodność?

Autorzy: Anna Mańkowska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Słowa kluczowe: pedagogika porównawcza edukacja w Chinach język mandaryński edukacja mniejszości Chiny Tybet Yi
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:12 (121-132)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł poświęcony został omówieniu językowej rzeczywistości edukacyjnej w Państwie Środka. Przed- stawione i wyjaśnione zostały modele edukacji językowej mniejszości etnicznych w wielokulturowych Chinach od poziomu szkoły podstawowej do szkolnictwa wyższego. Opisana rzeczywistość szkolna jest ukazana w obowiązujących polityczno-społecznych ramach edukacyjnych, w których współczesna rze- czywistość chińska jest głęboko zanurzona. Przywołany został przykład możliwości edukacji mniejszości etnicznych w Tybecie jako jeden z najbardziej charakterystycznych przykładów chińskiego językowego imperializmu edukacyjnego, a także przykład edukacji mniejszości Yi.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bass, C. (1998). Education in Tibet: Policy and Practice since 1950 (Politics in Contemporary Asia). Lon- don: Zed Books.
2.He, B. (1998). Can Kymlicka’s Liberal eory of Minority Rights be Applied in East Asia? W: P. van der Velde, A. McKay (red.), New Developments in Asian Studies (s. 20–44). London–New York: Kegan Paul International.
3.Kurpaska, M. (2010). Chinese language(s): a look through the prism of e Great dictionary of modern Chinese dialects. Berlin/New York: DE GRUYTER MOUTON.
4.Leibold, J. (2013). Ethnic Policy in China: Is Reform Inevitable? Policy Studies, no 68. Pobrano z: https://www.eastwestcenter.org/sites/default/ les/private/ps068.pdf (12.09.2017).
5.Leibold, J., Yangbin, Ch. (2014). Introduction: Minority Education in China Minority Educa- tion in China: Balancing Unity and Diversity in an Era of Critical Pluralism. W: J. Leibold, Y. Chen (red.), Minority education in China: balancing unity and diversity in an era of critical plura- lism (s. 1–24). Hong Kong: Hong Kong University Press.
6.Liu, J., Edwards, V. (2017). Trilingual Education in China: Perspectives from a University Pro- gramme for Minority Students. International Journal of Multilingualism, 14 (1), 38–52.
7.Mańkowska, A. (2016). Dzieciństwo i edukacja w Chinach w perspektywie nierówności spo- łecznych. Studia Edukacyjne, 39, 235–248.
8.National Bureau of Statistics. Pobrano z: http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/ 201104/t20110428_30327.html (1.01.2018).
9.Peng, Ch. (2015). 高考命题重回“全国卷”时代 [Egzaminy kwali kujące na studia wracają do „ram państwowych”]. Pobrano z: http://news.xinhuanet.com/edu/2015-04/03/c_127653175.htm
10.(1.01.2018).
11.Postiglione, G.A. (1998). State Schooling and Ethnicity in China: e Rise or Demise of Multicultural-
12.ism? Pobrano z: http:// les.eric.ed.gov/fulltext/ED427100.pdf (12.08.2017).
13.Rong, M. (2014). Bilingual education and language policy in Tibet. W: J. Leibold, Y. Chen (red.), Minority education in China: balancing unity and diversity in an era of critical pluralism (s. 83–106).
14.Hong Kong: Hong Kong University Press.
15.Smith, W. (2009). China’s Tibet? Autonomy or assimilation? New York: Rowman & Little eld Pub-
16.lishers.
17.Stites, R. (1999). Writing cultural boundaries: National minority language policy, literacy plan-
18.ning, and bilingual education. W: G.A. Postiglione (red.), China’s national minority education:
19.Culture, schooling, and development (s. 95–130). New York: Falmer Press.
20.Teng, X. (2001). 文化变迁与双语教育 [Kulturowa zmiana i edukacja dwujęzyczna]. Beijing: Edu-
21.cation and Science Press.
22.eobald, U. (2015). Gaitu guiliu 改土歸流, transforming chieftainships into district administration.
23.Pobrano z: http://www.chinaknowledge.de/History/Terms/gaituguiliu.html (1.01.2018). Yang, R., Wu, M. (2009). Education for ethnic minorities in china: a policy critique. SA-eDUC
24.Journal. Special Edition on Education and Ethnicity, 6 (2), 117–131.
25.Young, I.M. (1998). Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship. Ethics, 99 (2), 250–274.
26.Zhao, Z. (2014). e trilingual trap: “Imagined” empowerment among ethnic Mongols in China. W: J. Leibold, Y. Chen (red.), Minority education in China: balancing unity and diversity in an era of critical pluralism (s. 239–257). Hong Kong: Hong Kong University Press.