Pedagogika Szkoły Wyższej

ISSN: 2083-4381    OAI    DOI: 10.18276/psw
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Styl APA

TEKSTY DO PUBLIKACJI NALEŻY  PRZYGOTOWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI STYLU APA

I.  CYTOWANIE W TEKŚCIE

W programie APA zaleca się podanie nazwiska autora oraz rok publikacji, a jeśli nazwisko i rok nie pojawiają się w tekście, należy zapisać je w nawiasach okrągłych oddzielając przecinkiem.

(Nazwisko, 2012, s. 33–34)

(Informacje dotyczące cytowania prac kilku autorów znajdują się pod wskazanym linkiem)

Książka napisana pod redakcją:

Podajemy tylko nazwisko redaktora tomu (dopiero w bibliografii wskazuje się, że jest to redaktor tomu).

tekst tekst tekst tekst (Nowak, 2001, s. 323) tekst tekst. Tekst tekst tekst.

Akty prawne:

Wskazujemy początek tytułu, np. ustawy, rozporządzenia (w bibliografii pojawia się pełny tytuł).

Tekst tekst tekst tekst (Ustawa, 2001, art. 1, § 4) tekst tekst. Tekst tekst tekst.

Źródła internetowe:

Najlepiej wskazać autora tekstu/artykułu, który pobrano z danej strony internetowej. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy podać nazwę strony, z której korzystano – jeżeli jest to możliwe należy dodać datę (rok) opublikowania tekstu/artykułu.

Tekst tekst tekst tekst (Nazwisko, 2001) tekst tekst. Tekst tekst tekst.

Cytowanie pośrednie:

 Należy unikać cytowania pośredniego.

Dosłowne przytaczanie tekstu:

W przypadku dosłownego przytaczania fragmentu tekstu należy w odsyłaczu w tekście podać nazwisko autora, rok publikacji źródła oraz numery stron lub paragrafu (jeśli strony nie są numerowane).

(Nazwisko, 2012, s. 33–34)

II. ZAPIS W BIBLIOGRAFII

Prace zapisujemy przy zachowaniu kolejności alfabetycznej cytowanych dzieł, przy czym decyduje pierwsza litera nazwiska autora.

Książka:

Nazwisko, X. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Książka napisana pod redakcją:

Nazwisko, X. (red.) (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Rozdział w pracy zbiorowej:

Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki

(s. 1–15). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Artykuł w czasopiśmie

Nazwisko1, X., Nazwisko2, X.Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, rocznik (zeszyt/numer – tzw. numeracja ciągła), strona początku–strona końca.

Nazwisko, X., Nazwisko2, X.Y., Nazwisko3, Z. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, numer, strona początku–strona końca.

Zeszyty Naukowe:

Nowak, J., Kowalski, A.B., Zawadzki, G. (2001). Modelowanie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, XVII. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 51, 54–56.

Źródła internetowe:

Jeśli dany tekst znajduje się na stronie internetowej i nie jest artykułem w czasopiśmie, książką ani rozdziałem w książce, należy podać autora, datę publikacji (jeśli jest znana), tytuł, a następnie zamieścić informacje o stronie, z jakiej został pobrany tekst: Pobrane z: adres strony internetowej. W nawiasie na końcu podajemy datę dostępu do tekstu/informacji.

Nazwisko, X. Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej (1.01.2017).

MNiSW. Pobrane z: www.mnisw.gov.pl/artykul_13/21 (1.01.2007).

Akty prawne:

W bibliografii podajemy tylko tytuł aktu, natomiast artykuły lub paragrafy tylko w odwołaniach w tekście.

Ustawa z 2.10.2004 o podatku dochodowym. Dz.U. 2005, nr 20, poz. 456, z późn. zm.

 

Szczegółowe informacje dotyczące stylu APA dostępne są na stronie Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego:

http://wn.usz.edu.pl/przygotowac-tekst-czasopisma/

 

Wymagania formalne

Redakcja „Pedagogiki Szkoły Wyższej” zaprasza do nadsyłania tekstów do jednego z niżej wymienionych działów czasopisma:

·         Studia i rozprawy

·         Polemiki, dyskusje, opinie

·         Doniesienia z badań

·         Praktyki

·         Informacje i recenzje

Teksty należy składać w formie elektronicznej na adres: psw@whus.pl
Tekst główny powinien mieć następującą strukturę:

Wprowadzenie
Kolejne partie tekstu wyróżnione podtytułami
Podsumowanie.
Tekst powinien być zapisany w formacie A4, czcionką Times New Roman o następujących wielkościach i stylu:

tytuł – wyśrodkowany, czcionka 14, pogrubiona;
śródtytuły – wyśrodkowane, czcionka 12, pogrubiona (bez numeracji);
z lewej strony nad tytułem: imię i nazwisko autora, afiliacja – czcionka 12;
tekst podstawowy – czcionka 12;
marginesy – 2,5 cm;
odstępy między znakami – standardowe;
odstępy między wierszami – 1,5;
wydzielenie tekstu – za pomocą pogrubienia (nie stosujemy podkreślenia);
styl przypisów i wykazu literatury: styl APA
wyliczenia powinny być jednolite dla całego tekstu.
Do tekstu należy dołączyć krótkie streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim  i angielskim.

Streszczenie powinno zawierać syntetyczną informację o celu, przyjętych założeniach, zastosowanych metodach, otrzymanych wynikach badań, konkluzjach.

Tekst - wraz z wykresami, schematami, streszczeniami, słowami kluczowymi, bibliografią - nie powinien przekraczać objętości jednego arkusza (40 000 znaków).

Ze względu na niekomercyjny charakter czasopisma publikowanie tekstów jest bezpłatne, a  Autorzy nie otrzymują honorariów.

 

Umowa licencyjna