Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto.2016.2-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Lista wydań / 2/2016
Edukacyjne wspomaganie dorosłych w korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania

Autorzy: Anna Walulik
Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie
Słowa kluczowe: życie sakramentalne studium Biblii edukacja religijna pojednanie pokuta
Rok wydania:2016
Liczba stron:16 (169-184)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Coraz radykalniej postępujące zmiany w różnych dziedzinach życia zmuszają człowieka dorosłego do poszukiwania nowego sposobu obecności w różnych przestrzeniach codzienności. Próbę stworzenia warunków do życia naznaczonego nową jakością tworzy, przynajmniej w jakimś wymiarze, edukacja dorosłych. Dla dorosłych wierzących także edukacja religijna. Skutki tego rodzaju wspomagania dorosłych w odnajdywaniu swojego miejsca w codzienności dotyczą również korzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Z badań nad uczestnictwem w Korespondencyjnym Kursie Biblijnym wynika, że wiedza religijna służy dojrzewaniu dorosłego jako osoby oraz refleksji nad sobą, sensem życia, relacjami z innymi i z Bogiem. Pokazują, że dorosły rozwija się poprzez orientację na zadania i wartości, czego praktycznym wyrazem może być coraz bardziej dojrzałe korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania. Dlatego respondenci wyrażają naglącą potrzebę poszukiwania nowych sposobów wspomagania dorosłych w praktykowaniu tego sakramentu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czekalski R., Życie sakramentalne sensem egzystencji ludzkiej, w: A. Hajduk, J. Mółka (red.), Pedagogika wiary, Kraków 2007.
2.Darowski R., Filozofi a człowieka. Zarys problematyki. Antologia tekstów, Kraków 2002.
3.Malewski M., Andragogika w perspektywie metodologicznej, „Prace Pedagogiczne” [Wrocław] LXXXVI (1990).
4.Marek Z., Religia – pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, Kraków 2014.
5.Marek Z. (red.), Taka jest wiara Kościoła. Katechizm dla dorosłych, Kraków 2007.
6.Michalski J., Znaczenie edukacji religijnej dla kształtowania tożsamości jednostki, w: Edukacja, moralność, sfera publiczna, Lublin 2007.
7.Murawski R., Dorastający, w: Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele. Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy liceum i technikum (Drogi Świadków Chrystusa. Klasa I, zeszyt I), Kraków 2002.
8.Regan J.E., Toward an Adult Church: a Vision of Faith Formation, Chicago 2002.
9.Walulik A., Edukacyjne wspomaganie dorosłych w refl eksji nad życiem, Kraków 2012.
10.Walulik A., Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości. Propozycja typologii modeli znaczeń wiedzy religijnej na przykładzie Korespondencyjnego Kursu Biblijnego, Kraków 2011.