Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Etapy weryfikacji tekstów

W trosce o wysoką jakość zamieszczanych tekstów, wszystkie nadesłane prace podlegają trójetapowej weryfikacji.

Etap wstępny, na poziomie redakcji, to ogólna ocena zgodności zaproponowanego tekstu z profilem czasopisma oraz ustalenie, czy plik komputerowy dostarczony przez autora spełnia kryteria anonimowości. Na tym etapie dostarczony tekst jest również sprawdzany przez system antyplagiatowy.

Na drugim etapie redakcja ocenia jakość merytoryczną tekstu i podejmuje decyzję o skierowaniu go do recenzji, bądź odrzuceniu (ewentualnie na tym etapie autor może zostać poproszony o wprowadzenie koniecznych poprawek). Redakcja ocenia również, czy tekst jest wystarczająco oryginalny i interesujący. Jeśli nie, artykuł może zostać odrzucony bez dalszej weryfikacji.

Na trzecim etapie tekst poddawany jest „podwójnie ślepej” recenzji, którą przeprowadza co najmniej dwóch zewnętrznych specjalistów w danej dziedzinie. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby recenzentem nie była osoba pozostająca w konflikcie interesów z autorem. W tym celu recenzent m.in. wypełnia stosowną deklarację (wzór deklaracji tutaj).

Ostateczną decyzję w sprawie publikacji podejmuje redaktor naczelny.

Zasady przeprowadzania recenzji

Przestrzegamy następujących zasad recenzowania:

  • artykuły są przekazywane do recenzji bez nazwiska autora (zalecamy, by autorzy unikali w tekście wzmianek, które odnoszą czytelnika do ich innych prac; tego typu uwagi można dołączyć na etapie adiustacji),
  • recenzenci pozostają anonimowi dla autora,
  • redakcja zastrzega sobie prawo przekazania tekstu do kolejnego recenzenta w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości formalnych lub merytorycznych w otrzymanych recenzjach.

Aby zapewnienić pełną przejrzystość procesu recenzyjnego, udostępniamy oficjalnie wzór formularza recenzji, który jest przesyłany do recenzentów wraz z proponowanym artykułem.

Każdy recenzent w konkluzji recenzji wybiera jedną z opcji:

  • tekst może być opublikowany bez żadnych poprawek,
  • po naniesieniu poprawek zaproponowanych przez recenzenta tekst nie wymaga ponownej recenzji i może zostać opublikowany,
  • tekst powinien zostać poprawiony zgodnie z uwagami recenzenta i poddany ponownej recenzji,
  • tekst nie powinien być publikowany.

W przypadku otrzymania przynajmniej jednej konkluzji negatywnej, redakcja wysyła tekst do kolejnego recenzenta. W przypadku otrzymania dwóch konkluzji negatywnych, tekst nie jest publikowany.

Niezależnie od konkluzji recenzentów, autor zostaje zapoznany z treścią recenzji i może się do nich ustosunkować. Jeżeli autor stwierdzi, że niektóre uwagi recenzentów są niesłuszne, może o tym poinformować redakcję. Wówczas redakcja ocenia poprawność argumentacji autora i informuje autora o wyniku tej oceny.

W przypadku konieczności wprowadzenia poprawek, autor w wyznaczonym terminie przekazuje redakcji skorygowany manuskrypt, w którym poprawki zaznaczone są czerwoną czcionką. Następnie redakcja sprawdza, w jakim zakresie autor uwzględnił uwagi recenzentów. W przypadku uwzględnienia nie wszystkich uwag recenzentów i nieustosunkowania się do nich, tekst zostaje odrzucony.