Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Etapy weryfikacji tekstów

W trosce o wysoką jakość zamieszczanych tekstów, wszystkie nadesłane prace podlegają trójetapowej weryfikacji.

Etap wstępny, na poziomie redakcji, to ogólna ocena zgodności zaproponowanego tekstu z profilem czasopisma oraz ustalenie, czy plik komputerowy dostarczony przez autora spełnia kryteria anonimowości.

Na drugim etapie etapie redakcja ocenia jakość merytoryczną tekstu i podejmuje decyzję o skierowaniu go do recenzji, bądź odrzuceniu (ewentualnie na tym etapie autor może zostać poproszony o wprowadzenie koniecznych poprawek). Redakcja ocenia również, czy tekst jest wystarczająco oryginalny i interesujący. Jeśli nie, artykuł może zostać odrzucony bez dalszej weryfikacji.

Na trzecim etapie tekst poddawany jest „podwójnie ślepej” recenzji, którą przeprowadza co najmniej dwóch specjalistów w danej dziedzinie. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby recenzentem nie była osoba pozostająca w konflikcie interesów z autorem. W tym celu recenzent m.in. wypełnia stosowną deklarację (wzór deklaracji tutaj).

Ostateczną decyzję w sprawie publikacji podejmuje redaktor naczelny.

Zasady przeprowadzania recenzji

Przestrzegamy następujących zasad recenzowania:

  • artykuły są przekazywane do recenzji bez nazwiska autora (zalecamy, by autorzy unikali w tekście wzmianek, które odnoszą czytelnika do ich innych prac; tego typu uwagi można dołączyć na etapie adiustacji),
  • recenzenci pozostają anonimowi dla autora,
  • redakcja zastrzega sobie prawo przekazania tekstu do kolejnego recenzenta w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości formalnych lub merytorycznych w otrzymanych recenzjach.

Aby zapewnienić pełną przejrzystość procesu recenzyjnego, udostępniamy oficjalnie wzór formularza recenzji, który jest przesyłany do recenzentów wraz z proponowanym artykułem.

Każdy recenzent w konkluzji recenzji wybiera jedną z opcji:

  • tekst może być opublikowany bez żadnych poprawek,
  • po naniesieniu poprawek zaproponowanych przez recenzenta tekst nie wymaga ponownej recenzji i może zostać opublikowany,
  • tekst powinien zostać poprawiony zgodnie z uwagami recenzenta i poddany ponownej recenzji,
  • tekst nie powinien być publikowany.

W przypadku otrzymania przynajmniej jednej konkluzji negatywnej, redakcja wysyła tekst do kolejnego recenzenta. W przypadku otrzymania dwóch konkluzji negatywnych, tekst nie jest publikowany.

Niezależnie od konkluzji recenzentów, autor zostaje zapoznany z treścią recenzji i może się do nich ustosunkować. Jeżeli autor stwierdzi, że niektóre uwagi recenzentów są niesłuszne, może o tym poinformować redakcję. Wówczas redakcja ocenia poprawność argumentacji autora i informuje autora o wyniku tej oceny.

W przypadku konieczności wprowadzenia poprawek, autor w wyznaczonym terminie przekazuje redakcji skorygowany manuskrypt, w którym poprawki zaznaczone są czerwoną czcionką. Następnie redakcja sprawdza, w jakim zakresie autor uwzględnił uwagi recenzentów. W przypadku uwzględnienia nie wszystkich uwag recenzentów i nieustosunkowania się do nich, tekst zostaje odrzucony.