Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Rodzaje tekstów publikowanych w "Colloquia Theologica Ottoniana"

W czasopiśmie CTO publikowane są następujące teksty:

 • oryginalne artykuły naukowe, które nie zostały wcześniej nigdzie opublikowane, ani złożone do publikacji w innym czasopiśmie naukowym (wielkość artykułu zasadniczo nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego),
 • publikacje polemiczne, czyli teksty zawierające twórczą krytykę poglądów przedstawionych w innej publikacji naukowej,
 • krytyczne recenzje książek naukowych, które zostały wydane w roku wydania danego numeru CTO, lub w roku kalendarzowym poprzedzającym rok wydania tego numeru,
 • sprawozdania z doniosłych wydarzeń naukowych, które odbyły się w roku wydania danego numeru CTO.

Oświadczenie Open Access

Pełne wersje artykułów opublikowanych w czasopiśmie są dostępne na stronie www.wnus.edu.pl/cto bez okresu karencji ani bez żadnych barier technologicznych.
Artykuły są publikowane na licencji CC-BY-SA, a redakcje czasopism nie pobierają opłat za wydanie publikacji (APC).

Zakres tematyczny

Teologia:

 • teologia biblijna,
 • teologia dogmatyczna i fundamentalna,
 • liturgika,
 • teologia moralna,
 • teologia przepowiadania,
 • teologia pastoralna,
 • katechetyka,
 • historia Kościoła i patrologia,
 • religiologia,
 • teologia duchowości,
 • misjologia.

Filozofia:

 • filozofia Boga,
 • filozofia religii,
 • etyka ogólna i bioetyka,
 • metafizyka,
 • antropologia filozoficzna,
 • logika i teoria poznania,
 • historia filozofii,
 • filozofia prawa i polityki,
 • filozofia przyrody.

Nauki prawne:

 • prawo kanoniczne,
 • prawo wyznaniowe.

Publikujemy również teksty z psychologii, pedagogiki i socjologii, szczególnie jeśli ich tematyka mieści się na przecięciu tych nauk z teologią.

Język publikacji

W czasopiśmie CTO publikowane są teksty w języku polskim lub w języku angielskim. Jeżeli jednak autor zamierza przesłać tekst napisany w języku angielskim, to jest on zobowiązany do skonsultowania poprawności językowej swojego tekstu z profesjonalnym tłumaczem lub native speakerem.

Czas oczekiwania na decyzję o przyjęciu (nieprzyjęciu) publikacji do druku

Redakcja informuje autorów o swojej decyzji natychmiast po zakończeniu procesu recenzyjnego, który zwykle nie trwa dłużej niż dwa miesiące.

Terminy graniczne, w których przyjmowane są teksty do konkretnych numerów

Nabór tekstów odbywa się w trybie ciągłym, a redakcja dba o to, by ukazywały się one zawsze w najbliższym numerze CTO. Jeżeli tekst zostanie przekazany redakcji do końca maja danego roku, to po przejściu procedury wydawniczej może on zostać opublikowany w tomie z tego roku. Jeżeli tekst zostanie przekazany później niż w maju, to należy się spodziewać publikacji w numerze z następnego roku kalendarzowego. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo odstępowania od tej reguły, z uwagi na liczbę napływających tekstów, specyficzne plany wydawnicze lub inne okoliczności mające wpływ na czas publikacji. Informację o tomie, w którym zostanie opublikowany tekst, autor otrzymuje w dniu przekazania mu decyzji o publikacji.

Opłaty

Autor nie wnosi żadnych opłat za publikację swojej pracy. Również redakcja nie płaci autorowi za publikację jego tekstu. Misją czasopisma nie jest działalność zarobkowa, lecz upowszechnianie wiedzy i stymulacja dyskursu naukowego.

Źródła przychodów, marketing i reklama

Działalność wydawnicza czasopisma CTO jest finansowana przez Uniwersytet Szczeciński. Czasopismo nie zamieszcza reklam, a wszelkie formy marketingu bezpośredniego są dobrze ukierunkowane, nienachalne i skupione wyłącznie na promocji treści naukowych.