Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2021.20-08
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 20, 2021
Polsko-niemiecka transgraniczna komunikacja specjalistyczna w ratownictwie medycznym – założenia projektu

Autorzy: Dorota Orsson ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
Słowa kluczowe: glottodydaktyka specjalistyczna transgraniczna edukacja międzykulturowa transgraniczne ratownictwo medyczne język specjalistyczny
Data publikacji całości:2021
Liczba stron:10 (105-114)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W dobie postępującej globalizacji, zacierającej fizyczne granice pomiędzy państwami sąsiadującymi, wymiana kulturowa stanowi integralną część relacji międzynarodowych. Treści i wartości kulturowe są reprezentatywne dla danej nacji. Podobieństwa tożsamości kulturowej zbliżają, przeciwieństwa wzbudzają ciekawość lub zostają odrzucone. By wartości kulturowe odmienne dla naszej akceptacji postaw mogły zostać przez nas uznane, niezbędna staje się bezpośrednia lub interakcyjna edukacja międzykulturowa, której zadaniem jest przede wszystkim oswojenie z odrębnością kulturową przedstawicieli innego środowiska kulturowego oraz modyfikacja negatywnych postaw wobec treści dla nas innych. Obok różnorodnych aktywności mających na celu wymianę i edukację kulturową, bardzo ważne miejsce zajmuje język będący nośnikiem wszelkich informacji. Jeśli dotyczą one zdrowia i życia ludzkiego, edukacja międzykulturowa staje się niezbędną częścią porozumienia międzynarodowego i stanowi podstawę dbałości o bezpieczeństwo pacjentów. W artykule przedstawiono działania podjęte w ramach projektu Interreg VA, mające na celu m.in. edukację międzykulturową w polsko-niemieckim obszarze transgranicznym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aalto, Nancy, Ewald Reuter. Aspects of intercultural dialogue. Köln: Saxa Verlag, 2006.
2.Barmeyer, Christoph, Petia Genkova, Jörg Scheffer. Interkulturelle Kommunikation und Kulturwissenschaft. Passau: Verlag Karl Stutz, 2011.
3.Bodziany, Marek. Komunikacja międzykulturowa w wielonarodowych jednostkach wojskowych. Wrocław: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki 2013.
4.Bolten, Jürgen, Claus Ehrhardt. Interkulturelle Kommunikation. Sternenfels: Wissenschaft & Praxis, 2003.
5.Hiller, Gundula Gwenn. „Schlüsselqualifikation Interkulturelle Kompetenz – ein Bildungsauftrag der deutschen Hochschulen?”. W: Perspektiven interkultureller Kompetenz, red. Wilfried Dreyer, Ulrich Hößler, 238–254. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011.
6.Houben, Ghislain, Lenie Kwan, Koen Vanhoof. “A knowledge-based SWOT-analysis system as an instrument for strategic planning in small and medium sized enterprises”. W: Decision support systems 26. Department of Applied Economics, Limburg University, Universitaire Campus, Diepenbeek, Belgium, 1999, 125–135. Dostęp 24.08.2019. http://intra.tesaf.unipd.it/pettenella/Corsi/ReaserchMethodology/Documents/SWOT_Analysis_Houben_et_al.pdf.
7.Łada, Agnieszka. „Wspólny kierunek, różne perspektywy. Polskie i niemieckie spojrzenia na wzajemne relacje oraz porządek światowy”. W: Barometr Polska–Niemcy 2019. Badanie opinii publicznej Instytutu Spraw Publicznych (ISP), Fundacji Konrada Adenauera (KAS) i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Warszawa: Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM, 2019. Dostęp 24.08.2019. http://fwpn.org.pl/assets/Aktualnosci/2019/2019_05_28_Barometr2019/wspolny-kierunek-rozneperspektywy-polskie-i-niemieckie-spojrzenia-na-wzajemne-relacje-oraz-porzadek-swiatowybarometr-polska-niemcy-2019_pl_1559211115.pdf.
8.Reynolds, Sana, Valentine Deborah. Komunikacja międzykulturowa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009.
9.Straub, Jürgen, Arne Weidemann, Doris Weidemann. Handbuch interkulturelle Kommunikation und Kompetenz. Stuttgart: Metzler, 2007.