Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/3-13
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/3 2018
Nauczanie przedsiębiorczości na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w świetle Krajowych Ram Kwalifikacji – analiza efektów kształcenia i programów studiów

Autorzy: Maciej Stępiński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji
Słowa kluczowe: przedsiębiorczość edukacja Krajowe Ramy Kwalifikacji UAM
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (131-141)
Klasyfikacja JEL: A22 A23 I21 I25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza sformułowanych na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (KRK) efektów kształcenia i programów studiów na kierunkach oferowanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków z obszaru nauk społecznych. Za cel badania przyjęto ustalenie, czy i w jakim stopniu zdefiniowane przez uczelnie efekty kształcenia oraz struktura programów studiów odpowiadają potrzebom nauczania postaw i kompetencji przedsiębiorczych, a także czy przyjęte w dokumentach rozwiązania odpowiadają wytycznym zawartym w KRK.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Berent, J.M. (2017). „Odkorkuj swój talent”. Wg Instytutu Gallupa jest ich aż 34. Fokus.pl. Pobrano z: http://www.focus.pl/artykul/34-talenty?page=1 (14.12.2017).
2.Chmielecka, E. (2013). Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Studia BAS, 3 (35), 107–134.
3.Drucker, P.F. (1985). Innovation and entrepreneurship: practice and principles. New York: Harper & Row.
4.Gallup (2018). Entrepreneurial Profile 10. Pobrano z: http://www.gallup.de/182729/entrepreneurial-profile.aspx (14.12.2017).
5.Gandziarowska-Ziołecka, J. (2017). Test Instytutu Gallupa kluczem do efektywnego zarządzania potencjałem pracowników. Rozmowę przeprowadziła Patrycja Szczecińska.
6.HR Polska. Portal Branżowy. Pobrano z: https://hrpolska.pl/hr/narzedzia/test-instytutu-gallupa-kluczem-do-efektywnego-zarzadzania-potencjalem-pracownikow.html (14.12.2017).
7.Gąsiorek, P. (2011). Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w życiu człowieka – wybrane aspekty. W: E.A. Gąsiorek (red.), Wiedza a przedsiębiorczość (s. 35–44). Poznań: Akademicki Instytut Naukowo-Wydawniczy ALTUS.
8.Glinka, B. (2008). Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: PWE.
9.Hadryś-Nowak, A. (2014). Przedsiębiorczość – cechy wrodzone czy nabyte? Relacje. Magazyn Firm Rodzinnych, 6 ( 7), 16–17. P obrano z : h ttp://docplayer.pl/40127613-Gen-przedsiebiorczosci-rodzinnej.html (6.01.2018).
10.MNiSW (2017). Przewodnik po deregulacji. Odbiurokratyzowanie szkolnictwa wyższego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pobrano z: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_10/c1559aef93252daabd158a4d4108b082.pdf (12.12.2017).
11.M NiSW ( 2018). P roces B oloński. M inisterstwo N auki i Szkolnictwa Wyższego. Pobrano z: http://www.nauka.gov.pl/proces-bolonski/proces-bolonski,akcja,pdf.html (30.12.2017).
12.Rozporządzenie (2011). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram KwalifikaWcji dla Szkolnictwa Wyższego. DzU 2011, poz. 1520.
13.Rozporządzenie (2016). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów. DzU 2016, poz. 596.
14.Targalski, J. (2003). Przedsiębiorczość i zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
15.Tjan, A.K. (2017). Czy można z kogoś zrobić przedsiębiorcę? Harvard Business Review Polska. Pobrano z: https://www.hbrp.pl/b/czy-mozna-z-kogos-zrobic-przedsiebiorce/RUdGZCX5 (12.12.2017).
16.Ustawa (2011). Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw. DzU 2011, nr 84, poz. 455.
17.Ustawa (2015). Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. DzU 2016, poz. 63.