Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-39
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Obserwacja wykorzystania cyfrowych i tradycyjnych źródeł informacji na zajęciach przez studentów

Autorzy: Przemysław Polak
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Analiz Ekonomicznych, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Zakład Zarządzania Informatyką
Słowa kluczowe: społeczeństwo informacyjne technologia informacyjna internet edukacja
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (397-405)
Klasyfikacja JEL: D83
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki obserwacji wykorzystania różnych nośników informacji przez studentów podczas wykonywania ćwiczeń na zajęciach na uczelni wyższej. Obserwacje porównano z wynikami badań aukietowych nad ogólnymi preferencjami uczestników odnośnie do form dostępu do informacji. Badanie potwierdziło preferowanie przez studentów form elektronicznych, jednocześnie wykazało brak umiejętności oceny jakości informacji dostęp­nych w internecie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dahlstrom, E., Jacqueline, B. (2014). ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology. Research report. Louisville: EDUCAUSE.
2.Laurillard, D. (2013). Rethinking university teaching: A conversational framework for the effec¬tive use of learning technologies. London: Routledge.
3.Polak, P. (2013). Wykorzystanie mediów informacyjnych przez studentów w wybranych krajach należących i kandydujących do Unii Europejskiej. Nierówności społeczne a wzrost go-spodarczy. 32. Uniwersytet Rzeszowski Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzyna-rodowych, 297-309.
4.Polak, P. (2015a). Cyfryzacja czytelnictwa książek wśród studentów - badanie międzynarodowe.
5.Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 852. Ekonomiczne Problemy Usług, 117, 739-747.
6.Polak, P. (2015b). Introduction to Business Information Systems. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
7.Polak, P. (2016). Przejęcie tradycyjnych funkcji komunikacji interpersonalnej przez kanały elek-troniczne. Ekonomiczne Problemy Usług, 122, 103-111.
8.SGH (2016). Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201612017). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
9.Venkatesh, V., Rabah, J., Fusaro, M., Couture, A, Varela, W., Alexander, K. (2016). Factors impacting university instructors' and students' perceptions of course effectiveness and
10.technology integration in the age of web 2.0. McGill Journal of Education, 51 (1), 533- 562.
11.Yourdon, E. (2006). Just enough structured analysis. Pobrane z: http://www.yourdon.com/ jesa/pdf/JESA _ mpmb.pdf (23 .09.2007).