Acta Iuris Stetinensis

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis

ISSN: 2083-4373    OAI    DOI: 10.18276/ais.2015.12-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Lista wydań / 4/2015 (12)
Eliminacja stereotypów związanych z płcią w dziedzinie edukacji – analiza prawno-międzynarodowych zobowiązań Polski

Autorzy: Natalia Buchowska
Wydział Prawa i Administracji UAM

Katarzyna Sękowska-Kozłowska
Instytut Nauk Prawnych PAN
Słowa kluczowe: stereotypy oparte na płci równouprawnienie Rada Europy prawa kobiet prawa człowieka ONZ edukacja dyskryminacja Unia Europejska
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:30 (85-114)
Cited-by (Crossref) ?:
Liczba pobrań ?: 1125

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy i w jakim zakresie prawo międzynarodowe i europejskie nakłada na Polskę obowiązek eliminacji stereotypów związanych z płcią poprzez odpowiednie kształtowanie programów nauczania oraz treści podręczników szkolnych, a także czy normy międzynarodowe formułują wobec Polski obowiązek prowadzenia edukacji na rzecz równości płci. Przedmiot badań i analizy stanowią zarówno umowy międzynarodowe, jak i dokumenty o charakterze prawnie niewiążącym, przyjęte na różnych poziomach współpracy międzynarodowej: pod auspicjami ONZ, w ramach Rady Europy, a także przez OECD. Ze względu na jego specyfikę, odrębnej analizie poddano regulacje pierwotnego i wtórnego prawa Unii Europejskiej, także i w tym wypadku zwracając uwagę na regulacje niewiążące. Objęcie zakresem badań standardów sformułowanych pod auspicjami trzech głównych podmiotów kształtujących prawnomiędzynarodowe zobowiązania Polski w obrębie szeroko pojętej problematyki równości płci w edukacji, tj. ONZ, Rady Europy i Unii Europejskiej umożliwiło dokonanie kompleksowej rekonstrukcji obowiązków nałożonych na Polskę przez prawo międzynarodowe i europejskie w badanym obszarze.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Buchowska N., Relacja między realizacją praw kobiet a stereotypami płci w świetle standardów ONZ i Unii Europejskiej, „Nauka” 2013, nr 2.
2.Cook R.J., Cusack S., Gender stereotyping. Transnational Legal Perspectives, Philadelphia 2010.
3.Holtmat R., Article 5, w: The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. A Commentary, red. M.A. Freeman, Ch. Chinkin, B. Rudolf, Oxford 2012.
4.Limanowska B., Prawa kobiet prawami człowieka, „Studia Prawnicze” 2014, nr 2.
5.Muszyński M., Harasimiuk D.E., Kozak M., Polityki Unii Europejskiej, w: M. Muszyński, D.E. Harasimiuk, M. Kozak, Unia Europejska. Instytucje, polityki, prawo, Warszawa 2012.
6.Sękowska-Kozłowska K., Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet – ustrój, kompetencje, funkcjonowanie, Toruń 2011.
7.Siwek-Ślusarek A., Komentarz do art. 165, w: Traktat o funkcjonowaniu UE. Komentarz LEX, red. A. Wróbel, t. II, Warszawa 2012.
8.Wróbel A., Komentarz do art. 8, art. 10 oraz art. 19 TFUE, w: Traktat o funkcjonowaniu UE. Komentarz LEX, red. A. Wróbel, t. I, Warszawa 2012.
9.Wróbel A., Komentarz do art. 51, w: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa 2013.